Istorija

Garantni fond Republike Srpske a.d. Banja Luka je osnovan

Odlukom Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1423/10 od 09.07.2010. godine (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 72/10 i 24/11), a na osnovu donesenog Zakona o Garantnom fondu Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 50/10).

Osnivač Fonda je Republika Srpska

Fond ima status pravnog lica i upisuje se u sudski registar kao zatvoreno akcionarsko društvo.

Djelatnost Fonda je izdavanje svih vrsta garancija, supergarancija i kontragarancija

Za obezbjeđenje dijela obaveze po kreditu ili drugoj finansijskoj obavezi ugovorenim između preduzetnika sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Republici Srpskoj, kao nalogodavca garancije i dužnika po obezbjeđenoj obavezi, i banke ili druge finansijske organizacije, kao korisnika garancije i povjerioca po obezbjeđenoj obavezi.

Zakonom o Garantnom fondu Republike Srpske utvrđeni su organi Fonda:

Skupština akcionara, nadzorni odbor i direktor. Funkciju Skupštine Fonda, kao jednočlanog akcionarskog društva, vrši Vlada Republike Srpske.

Svojstvo pravnog lica Garantni fond Republike Srpske a.d. Banja Luka (u danjem tekstu: Fond) je stekao Rješenjem o upisu osnivanja akcionarskog društva u registar Okružnog privrednog suda u Banjaluci, broj: 057-0-Reg-10-001657 od 28.10.2010. godine.

Osnovni kapital Fonda je 30.000.000,00 KM i uplaćen je u cjelosti u novčanom obliku, a isti je podijeljen na redovne akcije, čija je nominalna vrijednost jedna konvertibilna marka, koje glase na ime i upisane su u Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka. Ukupan iznos izdatih garancija Fonda (garantni potencijal) ne može biti veći od trostrukog iznosa osnovnog kapitala.

U sudskom registru je registrovana djelatnost pod sljedećim šiframa:

64.30 – Trustovi, fondovi i slični finansijski subjekti;

64.99 – Ostale finansijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i penzionih fondova, d.n;

84.13 – Regulisanje i doprinos uspješnijem poslovanju privrede.

Obavještenjem o razvrstavanju poslovnog subjekta po djelatnosti, broj: 35161 od 03.06.2013. godine, Republički zavod za statistiku je kao pretežnu djelatnost odredio djelatnost pod šifrom 64.30.

Sjedište Fonda je u Banja Luci, Ulica Vidovdanska broj 2, 5. sprat, JIB: 4403219770008, MB: 11069975.

Zakonom o Garantnom fondu Republike Srpske utvrđeni su organi Fonda: skupština akcionara, nadzorni odbor i direktor. Funkciju Skupštine Fonda, kao jednočlanog akcionarskog društva, vrši Vlada Republike Srpske.