Organi upravljanja

ORGANI FONDA

  • skupština akcionara
  • nadzorni odbor
  • direktor

Funkciju Skupštine akcionara Fonda, kao jednočlanog akcionarskog društva, vrši Vlada Republike Srpske.

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA

1.          Lukić  Zdravko, predsjednik
2.          Vranješ Nikica, zamjenik predsjednika
3.          Žarković B. Nikola
4.          Vračar Momčilo
5.          Kojić Bojan

ČLANOVI UPRAVE

1.           Radivoja Krčmar, direktor
2.           Nebojša Arbutina, izvršni direktor za ekonomsko-finansijske  poslove
3.           Igor Marčetić, izvršni direktor za pravne i opšte poslove
4.           Oliver Blagojević, izvršni direktor za naplatu potraživanja

ČLANOVI GARANTNOG ODBORA

1.           Radivoja Krčmar, predsjednik
2.           Nebojša Arbutina, zamjenik predsjednika
3.           Igor Marčetić, član
4.           Oliver Blagojević, član
5.           Ljubiša Markanović, član

ČLANOVI ODBORA ZA REVIZIJU

1.    Zorana Vrančić, 
2.    Bojan Blagojević, 
3.    Miroslav Brkić