Uslovi za izdavanje garancije za ovu garantnu liniju su:

  • korisnici sredstava po ovoj garantnoj liniji su pravna lica sa sjedištem u Republici Srpskoj i fizička lica i preduzetnici sa prebivalištem u Republici Srpskoj koji započinju poslovnu aktivnost u sektoru informaciono-komunikacionih tehnologija
  • namjena sredstava je nabavka osnovnih i obrtnih sredstava
  • iznos garancije – maksimalno 25.000,00 KM
  • procenat garantovanog iznosa kredita:
maksimalna izlazna kamatna stopa % garantovanog iznosa kredita
do 6,99 40,00-50,00
7,00-7,29 35,00-39,99
7,30-7,49 30,00-34,99
7,50-7,69 25,00-29,99
7,70-7,89 20,00-24,99
7,90-8,19 15,00-19,99
8,20 i više do 14,99
  • rok važenja garancije – do 3 godine
  • troškovi obrade zahtjeva – do 0,5% od odobrenog iznosa kredita
  • potrebna dokumentacija uz zahtjev za garanciju – prihvata se u cjelosti dokumentacija koja je propisana procedurama finansijskog posrednika, uz zadržavanje prava da Garantni fond Republike Srpske traži dodatne dokumente od klijenta ukoliko bude smatrao da je to neophodno
  • instrumenti obezbjeđenja:

-lična mjenica
-instrumenti obezbjeđenja koje uzima finansijski posrednik

  • stopa premije za rizik:
% garantovanog iznosa kredita stopa premije za rizik
40,00-50,00 1,50
35,00-39,99 1,45
30,00-34,99 1,40
25,00-29,99 1,35
20,00-24,99 1,30
15,00-19,99 1,25
do 14,99 1,20