ISTANBUL – GARANTNI FOND PRIMLJEN U AECM

U Istanbulu, Republika Turska, u vremenskom periodu 16.-18. oktobra 2014. godine, održana je Generalna skupština Evropske asocijacije zajedničkih garantnih društava – AECM, na kojoj je Garantni fond Republike Srpske a.d. Banja Luka primljen u punopravno članstvo ove međunarodne organizacije.

Učešće na ovom eminentnom skupu su uzeli direktor Fonda, g-din Radivoja Krčmar, izvršni direktor za pravne i opšte poslove Fonda, g-din Igor Marčetić, te g-đa Dragana Puzić, zaposlena u Fondu.

Prvog dana konferencije, Garantni fond Republike Srpske je izvršio predstavljanje svog rada i poslovanja, da bi nakon toga predstavnici članova ove međunarodne asocijacije, koji čine Generalnu skupštinu, pristupili glasanju i jednoglasno donijeli odluku da Garantni fond Republike Srpske a.d. Banja Luka postaje punopravni član ove međunarodne organizacije. Pored Garantnog fonda Republike Srpske u Evropsku asocijaciju zajedničkih garantnih društava – AECM primljena su još tri garantna društva.

Drugog dana konferencije, u okviru izlaganja o međunarodnoj saradnji garantnih društava, Slovenački preduzetnički fond (Slovenski podjetniški Sklad) je istakao dobru saradnju na putu ka učlanjenju u AECM, između ostalih, i sa Garantnim fondom Republike Srpske, a mi smo istakli saradnju i svesrdnu pomoć Slovenačkog preduzetničkog fonda na učlanjenju našeg Fonda u AECM.

Na konferenciji su uzeli učešće predstavnici iz 26 zemalja (15 evropskih, 2 sjevernoameričke, 5 azijskih, 2 južnoameričke, 2 afričke), predstavnici Evropske komisije, Evropskog investicionog fonda, Svjetske banke, ministar trgovine i carina u Vladi Republike Turske, te potpredsjednik Vlade Turske.

Inače, Evropska asocijacije zajedničkih garantnih društava – AECM je organizacija osnovana 1992. godine od strane šest članica, da bi u 2013. godini broj članica dostigao 39, iz 20 zemalja EU i 3 zemlje van EU (Crna Gora, Rusija i Turska). Sjedište AECM je u Briselu, organizacija ima svoj Statut kojeg je usvojila vanredna Generalna skupština AECM održana 2005. godine. Portfolio aktivnih garancija ove međunarodne organizacije na kraju 2013. godine je iznosio preko 80 milijardi evra.

instambul

Statutom je definisano da je AECM međunarodna neprofitna asocijacija, da se konstituiše na neodređeno vrijeme, da obuhvata djelatnost uglavnom Evropske unije i zemalja kandidata za članstvo u EU, da su organi asocijacije Generalna skupština i Upravni odbor.

Različita su polja djelovanja ove asocijacije, od kojih kao najznačajnija izdvajamo zastupanje interesa članova organizacije prema
institucijama EU i multilateralnim institucijama, kao što su bankarski propisi, EU programi podrške, politika malih i srednjih preduzeća, regulativa državne pomoći itd.