ODRŽANA RADIONICA :“FINANSIRANjE MALIH I SREDNjIH PREDUZEĆA“

Dana 14.06.2018. Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, u saradnji sa Projektom GIZ EU ProLocal i Privrednom komorom Republike Srpske organizovalo je radionicu na temu „Finansiranje malih i srednjih preduzeća“.

Radionici su prisustvovali predstavnici republičkih institucija, opštinskih razvojnih agencija i finansijskih institucija koji kroz svoje programe rada podržavaju razvoj i finansiranje MSP-a i predtavnika MSP-a .
GIZ podržava institucije Republike Srpske u procesu izvještavanja ali i primjeni principa Evropskog akta za MSP (SBA- Small Business Act). SBA je evropski dokument, koji omogućava zemljama potpisnicima da pomažu MSP i sistematično prate, ocjenjuju i upoređuju napredak u ostvarivanju osnovnih principa definisanih ovim dokumentom. S tim u vezi, ovaj projekat omogućio je edukaciju malih i srednjih preduzeća, zainteresovanih institucija i organizacija u čijoj nadležnosti je podrška MSP u oblasti finansija.
Radionica je bila organizovana u vidu prezentacije, koju je održao g-in Srećko Bogunović- direktor društva za liderstvo i razvoj EDA d.o.o., te interaktvne diskusije svih učesnika.
Zaključci radionice, u vidu smjernica, bili su da je potrebno u narednom periodu :
1. Korigovati strategije i politike ,
2. Profilisati institucije,
3. Kreirati posebne fondove uz donatorsku podršku,
4. Dalje razvijati garantne i garantno-kreditne šeme,
5. Proširiti osnovu nebankarskog finasniranja, uvesti flesibilan pravni okvir za faktoring,poboljšati okruženje za lizing poslove,
6. Organizovati program „finansijske pismenosti“.