OPŠTINA SREBRNICA I GARANTNI FOND RS POTPISALI PROTOKOL O SARADNJI

Načelnik opštine Srebrenica, Mladen Grujičić i direktor Garantnog fonda RS, Radivoja Krčmar potpisali su dana 03.11.2017. godine Protokol o saradnji kojim su definisana područja međusobne saradnje na realizaciji aktivnosti potpisnika sporazuma.

Potpisnici su se obavezali da će razvijati međusobnu saradnju s ciljem unapređivanja i koordinacije aktivnosti koje se odnose na:

 • podršku provođenju mjera za unapređenje industrijske proizvodnje i restrukturisanje iste
 • podršku provođenja mjera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje i većem stepenu finalizacije iste
 • podršku provođenju mjera za unapređenje stočarske proizvodnje
 • podršku razvoju raznih oblika turizma na području grada
 • podršku razvoju klastera sa ciljem osiguranja novih tržišta
 • podršci projektima izgardnje industrijske zone Potočari
 • podršci projektima revitalizacije prerađivačke industrijske zone „Zeleni Jadar“
 • podršci projektima revitalizacije agroindustrijske zone Skelani
 • stabilizaciji i unapređenju modela finansiranja preduzetnika i poljoprivredenih gazdinstava kroz podršku plasmanima IRB RS, Partner fonda, Projekta unapređivanja životnih uslova na selu (IFAD) i dr. sa garancijama G arantnog fonda RS
 • podršci realizaciji programa Evropske unije za razvoj malih i srednjih preduzeća (INNOVFIN, COSME i sl.)
 • organizaciji zajedničkih događanja: sastanaka, konferencija, okruglih stolova, foruma na kojima će učestvovati stručnjaci obje strane

Obe strane su se usaglasile da će kontinuirano razmjenjivati informacije, organizovati zajedničke događaje i pokretati inicijative radi što efikasnijeg ostvarenja prethodno definisanih ciljeva.