Korisnici: preduzetnici i pravna lica koja obavljaju registrovanu djelatnost ne duže od dvije godine od dana podnošenja zahtjeva za kredit
Namjena: nabavka osnovnih, obrtnih sredstava i refinansiranje 
Iznos: od 10.000,00-100.000,00 KM
Rok na koji se odobrava: do 10 godina
Grejs period: do 12 mjeseci
Naknada: 1,00% za pravna lica; 0,50% za preduzetnike 
Godišnja kamatna stopa (varijabilna): 4,70% 
Način otplate: anuitetna otplata sa i bez grejs perioda.

Kolateral (obavezan):

  • mjenice i nalozi,
  • garancija Garantnog fonda RS do max. 50% od iznosa odobrenog kredita.

 Stopa premije za rizik umanjuje se za 30% od pripadajuće prema pravilima Garantnog fonda RS.

% garantnovanog iznosa kredita Stopa premije za rizik GF RS 
40-50 2,10
35-39,99 2,03
30-34,99 1,96
25-29,99 1,89
20-24,99 1,82
15-19,99 1,75
do 14,99 1,68

Kolateral (dodatni-u zavisnosti od iznosa i roka kredita, kao i kreditnog boniteta podnosioca zahtjeva)