POTPISAN PROTOKOL O SARADNjI SA GARANCIJSKIM FONDOM AP VOJVODINA

Dana 27.04.2018. godine Garancijski fond AP Vojvodina, koga zastupa direktor, Đorđe Raković i direktor Garantnog fonda RS, Radivoja Krčmar potpisali su Protokol o saradnji kojim su definisana područja međusobne saradnje na realizaciji aktivnosti potpisnika sporazuma.
Protokolom je predviđena stalna saradnja i razmjena informacija između potpisnika, te organizovanje i koordinacija zajedničkih aktivnosti radi ostvarenja definisanih ciljeva.
Potpisnici će razvijati međusobnu saradnju sa ciljem unapređivanja i koordinacije aktivnosti, i to naročito na iznalaženju i kreiranju mjera za :
• razvoj privrede
• razvoj poljoprivrede
• kreiranje održivog energetskog razvoja kroz povećanje korišćenja obnovljivih izvora energije i povećanje energetske efikasnosti
• podršku programima privrednih subjekata iz oblasti proizvodnje biološki zdrave hrane, turizma, zanatstva i domaće radinosti
• podsticanje osnivanja malih i srednjih preduzeća i razvoj preduzetništva
• podsticanje socijalnog i ženskog preduzetništva i preduzetništva mladih
• podsticanje zapošljavanja
• podsticanje izvoza
• podsticanje ravnomjernog regionalnog razvoja

Pored navedenog,potpisnici će zajednički raditi i na podršci:

• pronalazaštvu, inovacijama i zaštiti intelektualnog vlasništva
• transferu znanja i tehnologija, naročito na području informacionih tehnologija
• programima Evropske unije za razvoj malih i srednjih preduzeća (INNOVFIN, COSME , HORIZON 2020 i sl.)
• razvijanju regionalne saradnje u cilju razmjene iskustava, znanja i novih dostignuća u svim granama privrede
• razvijanju regionalne saradnje u cilju lakšeg pristupa sredstvima Evropske unije
• razmjeni znanja i iskustava vezanih za primjenu novih garantnih linija, novih usluga klijentima, novih ciljnih grupa, novih načina promocije i sl.
• razmjeni iskustava u vezi formiranja kluba prijatelja Fondova
• zajedničkom nastupu i saradnji u okviru AECM-a