POTPISAN PROTOKOL O SARADNJI SA OPŠTINOM TREBINJE

Načelnik grada Trebinja, Luka Petrović i direktor Garantnog fonda RS, Radivoja Krčmar potpisali su dana 19.04.2017. godine Protokol o saradnji kojim su definisana područja međusobne saradnje na realizaciji aktivnosti potpisnika sporazuma.

Potpisnici su se obavezali da će razvijati međusobnu saradnju s ciljem unapređivanja i koordinacije aktivnosti koje se odnose na:

podršku provođenju mjera za unapređenje industrijske proizvodnje i restrukturisanje iste
podršku provođenja mjera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje i većem stepenu finalizacije iste
podršku provođenju mjera za unapređenje stočarske proizvodnje
podršku razvoju raznih oblika turizma na području grada
podršku razvoju klastera sa ciljem osiguranja novih tržišta
podršku početnim poslovnim aktivnostima privrednih subjekatа
podršku projektima ruralnog razvoja kroz aktivnosti Agrarnog fonda Grada
podršku projektima investiranja u male proizvodne kapacitete u ruralnim djelovima Grada.

Pored navedenog, Protokolom je predviđeno unapređenje modela finansiranja preduzetnika i poljoprivrednih gazdinstva kroz podršku plasmanima iz sredstava IRB-a RS, fonda Partner, te sredstava raspoloživih u okviru IFAD projekta.
Obe strane su se usaglasile da će kontinuirano razmjenjivati informacije, organizovati zajedničke događaje i pokretati inicijative radi što efikasnijeg ostvarenja prethodno definisanih ciljeva.