About us

Garantni fond Republike Srpske a.d. Banja Luka je osnovan Odlukom Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1423/10 od 09.07.2010. godine (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 72/10 i 24/11), a na osnovu donesenog Zakona o Garantnom fondu Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 50/10). Osnivač Fonda je Republika Srpska, Fond ima status pravnog lica i upisuje se u sudski registar kao zatvoreno akcionarsko društvo. Svojstvo pravnog lica Garantni fond Republike Srpske a.d. Banja Luka (u danjem tekstu: Fond) je stekao Rješenjem o upisu osnivanja akcionarskog društva u registar Okružnog privrednog suda u Banjaluci, broj: 057-0-Reg-10-001657 od 28.10.2010. godine. Osnovni kapital Fonda je 30.000.000,00 KM i uplaćen je u cjelosti u novčanom obliku, a isti je podijeljen na redovne akcije, čija je nominalna vrijednost jedna konvertibilna marka, koje glase na ime i upisane su u Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka. Ukupan iznos izdatih garancija Fonda (garantni potencijal) ne može biti veći od trostrukog iznosa osnovnog kapitala. Fond je osnovan radi ostvarenja opšteg interesa koji je izražen u pružanju podrške razvoju preduzetništva kroz olakšavanje pristupa finansijskim sredstvima potrebnim za obavljanje poslovnih djelatnosti preduzetnika (pravnih i fizičkih lica) sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Republici Srpskoj. Djelatnost Fonda je izdavanje svih vrsta garancija, supergarancija i kontragarancija, za obezbjeđenje dijela obaveze po kreditu ili drugoj finansijskoj obavezi ugovorenim između preduzetnika sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Republici Srpskoj, kao nalogodavca garancije i dužnika po obezbjeđenoj obavezi, i banke ili druge finansijske organizacije, kao korisnika garancije i povjerioca po obezbjeđenoj obavezi. U sudskom registru je registrovana djelatnost pod sljedećim šiframa: 64.30 – Trustovi, fondovi i slični finansijski subjekti; 64.99 – Ostale finansijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i penzionih fondova, d.n; 84.13 – Regulisanje i doprinos uspješnijem poslovanju privrede. Obavještenjem o razvrstavanju poslovnog subjekta po djelatnosti, broj: 35161 od 03.06.2013. godine, Republički zavod za statistiku je kao pretežnu djelatnost odredio djelatnost pod šifrom 64.30. Sjedište Fonda je u Banja Luci, Ulica Vidovdanska broj 2, 5. sprat, JIB: 4403219770008, MB: 11069975. Zakonom o Garantnom fondu Republike Srpske utvrđeni su organi Fonda: skupština akcionara, nadzorni odbor i direktor. Funkciju Skupštine Fonda, kao jednočlanog akcionarskog društva, vrši Vlada Republike Srpske.