Administrative chain of command

ORGANI FONDA:

  • skupština akcionara,
  • nadzorni odbor i
  • direktor.

Funkciju Skupštine akcionara Fonda, kao jednočlanog akcionarskog društva, vrši Vlada Republike Srpske.

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA:

1.           doc. dr. Siniša Kurteš, predsjednik

2.           Persa Klimenta, zamjenik,

3.           Vladimir Burazor, član,

4.           Stamena Jovičić, član,

5.           Zdravko Lukić, član.

ČLANOVI UPRAVE:

1.           Radivoja Krčmar, direktor

2.           Nenad Kočić, izvršni direktor za ekonomsko-finansijske poslove

3.           Igor Marčetić, izvršni direktor za pravne i opšte poslove

 

U skladu sa Zakonom o javnim preduzećima Garantni fond Republike Srpske a.d. Banja Luka ima Odbor za reviziju i direktora Odjeljenja interne revizije.

ČLANOVI ODBORA ZA REVIZIJU:

1.           doc. dr. Dejan Mikerević, predsjednik

  1.       Zorana Vrančić, zamjenik
  2.       Miroslav Brkić

 

3.           Bojan Blagojević, član