Organization

Ljudski resursi (broj i struktura zaposlenih)

Na dan 01.12.2013. godine Garantni fond Republike Srpske a.d. Banja Luka ima 16 zaposlenih. Prema sistematizaciji  radnih mjesta popunjen je broj zaposlenih Fonda.

Obrazovna struktura zaposlenih je izuzetno povoljna, jer 14 zaposlenih čine visokoobrazovani kadrovi, a 2 zaposlena su srednje stručne spreme.

Starosna struktura zaposlenih sa prosjekom starosti od 40 godina je takođe povoljna, tako da najveći broj zaposlenih radnika spada u kategoriju za koju se empirijski pokazalo da je najproduktivnija (raspon godina od 35 do 45).