Историја

Гарантни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука је основан

Одлуком Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1423/10 од 09.07.2010. године („Службени гласник Републике Српске“, број: 72/10 и 24/11), а на основу донесеног Закона о Гарантном фонду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 50/10).

Оснивач Фонда је Република Српска

Фонд има статус правног лица и уписује се у судски регистар као затворено акционарско друштво..

Дјелатност Фонда је издавање свих врста гаранција, супергаранција и контрагаранција

За обезбјеђење дијела обавезе по кредиту или другој финансијској обавези уговореним између предузетника са сједиштем, односно пребивалиштем у Републици Српској, као налогодавца гаранције и дужника по обезбјеђеној обавези, и банке или друге финансијске организације, као корисника гаранције и повјериоца по обезбјеђеној обавези.

Законом о Гарантном фонду Републике Српске утврђени су органи Фонда:

скупштина акционара, надзорни одбор и директор. Функцију Скупштине Фонда, као једночланог акционарског друштва, врши Влада Републике Српске.

Својство правног лица Гарантни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука (у дањем тексту: Фонд) је стекао Рјешењем о упису оснивања акционарског друштва у регистар Окружног привредног суда у Бањалуци, број: 057-0-Рег-10-001657 од 28.10.2010. године.

Основни капитал Фонда је 30.000.000,00 КМ и уплаћен је у цјелости у новчаном облику, а исти је подијељен на редовне акције, чија је номинална вриједност једна конвертибилна марка, које гласе на име и уписане су у Централни регистар хартија од вриједности а.д. Бања Лука. Укупан износ издатих гаранција Фонда (гарантни потенцијал) не може бити већи од троструког износа основног капитала.

Фонд је основан ради остварења општег интереса који је изражен у пружању подршке развоју предузетништва кроз олакшавање приступа финансијским средствима потребним за обављање пословних дјелатности предузетника (правних и физичких лица) са сједиштем, односно пребивалиштем у Републици Српској.

Дјелатност Фонда је издавање свих врста гаранција, супергаранција и контрагаранција, за обезбјеђење дијела обавезе по кредиту или другој финансијској обавези уговореним између предузетника са сједиштем, односно пребивалиштем у Републици Српској, као налогодавца гаранције и дужника по обезбјеђеној обавези, и банке или друге финансијске организације, као корисника гаранције и повјериоца по обезбјеђеној обавези.

У судском регистру је регистрована дјелатност под сљедећим шифрама:

64.30 – Трустови, фондови и слични финансијски субјекти;

64.99 – Остале финансијске услужне дјелатности, осим осигурања и пензионих фондова, д.н;

84.13 – Регулисање и допринос успјешнијем пословању привреде.

Обавјештењем о разврставању пословног субјекта по дјелатности, број: 35161 од 03.06.2013. године, Републички завод за статистику је као претежну дјелатност одредио дјелатност под шифром 64.30.

Сједиште Фонда је у Бања Луци, Улица Видовданска број 2, 5. спрат, ЈИБ: 4403219770008, МБ: 11069975.