Корисници:  физичка и правна лица која су уписана у регистар надлежних органа која се баве узгојем воћарских култура.
Намјена:  набавка основних, обртних средстава и рефинансирање
Износ: од 30.000,00 – 250.000,00 КМ
Рок на који се одобрава: до 10 година,
Грејс период:  до 36 мјесеци,
Накнада:  1,00% за правна лица, 0,50% за физичка лица,
Годишња каматна стопа (варијабилна):  4,70%
Начин отплате:  ануитетна отплата са и без грејс периода

 

Колатерал (обавезан) :
• мјеница и налози
• гаранција Гарантног фонда РС до макс. 50% од износа одобреног кредита, стопа премије за ризик умањује се за 30% од припадајуће према правилима ГФРС

 

%гарантнованог износа кредита Стопа премије за ризик ГФРС (за пољопривредна газдинства) Стопа премије за ризик ГФРС (за пољопривреду)
40-50 1,40 1,54
35-39,99 1,33 1,47
30-34,99 1,26 1,40
25-29,99 1,19 1,33
20-24,99 1,12 1,26
15-19,99 1,05 1,19
do 14,99 0,98 1,12

Колатерал (додатни-у зависности од износа и рока кредита, као и кредитног бонитета подносиоца захтјева)