Гарантна линија за почетне пословне активности на подручју развоја информационо-комуникационих технологија

Правна лица, физичка лица и предузетници са пребивалиштем у Републици Српској који започињу пословну активност у сектору информационо-комуникационих технологија

Услови

 • корисници средстава по овој гарантној линији су правна лица са сједиштем у Републици Српској и физичка лица и предузетници са пребивалиштем у Републици Српској који започињу пословну активност у сектору информационо-комуникационих технологија
 • намјена средстава је набавка основних и обртних средстава
 • рок важења гаранције – до 3 године
 • трошкови обраде захтјева – до 0,5% од одобреног износа кредита
 • потребна документација уз захтјев за гаранцију – прихвата се у цјелости документација која је прописана процедурама финансијског посредника, уз задржавање права да Гарантни фонд Републике Српске тражи додатне документе од клијента уколико буде сматрао да је то неопходно
 • износ гаранције – максимално 25.000,00 КМ

 

Проценат гарантованог износа кредита

максимална излазна каматна стопа % гарантованог износа кредита
до 6,99 40,00-50,00
7,00-7,29 35,00-39,99
7,30-7,49 30,00-34,99
7,50-7,69 25,00-29,99
7,70-7,89 20,00-24,99
7,90-8,19 15,00-19,99
8,20 и више до 14,99

 

 

Стопа премије за ризик

% гарантованог износа кредита стопа премије за ризик
40,00-50,00 1,50
35,00-39,99 1,45
30,00-34,99 1,40
25,00-29,99 1,35
20,00-24,99 1,30
15,00-19,99 1,25
до 14,99 1,20

Инструменти обезбјеђења

 • лична мјеница
 • инструменти обезбјеђења које узима финансијски посредник

Стопа премије и исплата

Стопа премије за гаранцију

 • стопа премије за гаранцију умањује се за 50 % од припадајуће према правилима Гарантног фонда Републике Српске и односи се само на гарантовани износ кредита

Исплата на трансакциони рачун, и то:

 • извођачима радова (уколико је намјена изградња/адаптација/реконструкција објекта)
 • продавцима по основу профактуре/фактуре/рачуна/предрачуна односно уговора о купопродаји.
 • на текући рачун корисника максимално 30% од износа одобреног кредита уз обавезу документовања намјене у року од 60 дана од датума пласирања.

Банка и Гарантни фонд Републике Српске ће контролисати намјенски утрошак средстава уз обавезу документовања намјене од стране корисника кредита

Задовољни клијенти

Укупан број гаранција

Укупан износ гаранција

Контакт особе:

Игор Тодоровић

Радана Гладовић