На основу члана 5. став ђ) Закона о јавним предузећима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 75/04 и 78/11), члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/03), те члана 30. став 1) тачка 9. и члана……………