Број: 02-298-2/17

Дана: 13.11.2017. године

На основу члана 43. алинеја 13. Статута Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука, број: 04/1-012-2-1862/10 од 17.09.2010. године, број: 04/1-012-2-277/11 од 24.02.2011. године, број: 04/1-012-2-837/13 од 18.04.2013. године и број: 04/1-012-2-1146/13 од 07.06.2013. године, те члана 12. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Гарантном фонду Републике Српске а.д. Бања Лука, број: 01-20/17 од 11.05.2017. године, директор Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста у Гарантном фонду Републике Српске а.д. Бања Лука

Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста у Гарантном фонду Републике Српске а.д. Бања Лука