Уредба са законском снагом о пореским мјерама за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2, објављена је у Службеном гласнику РС, број 35 од 10. априла 2020. године, а на снагу је ступила наредног дана од дана објављивања.

Овом уредбом дефинисане су пореске мјере које обухватају продужење рока за подношење годишњих пријава, продужење рока за измирење пореских обавеза, одлагање укидања рјешења о одгођеном плаћању пореских обавеза и друге мјере.

За пореске обвезнике који имају трансакције са повезаним лицем и за пореске обвезнике који пореску пријаву подносе у року од 90 дана након завршетка пореске године, а у случају календарске пореске године, најкасније до 31. марта текуће године за претходну годину и изузетно ако се годишња пријава пореза по одбитку подноси најкасније у року од 30 дана након завршетка пореске године, рок за подношење годишње пореске пријаве за порез на добит за 2019. годину, продужава се до 30. априла 2020. године.  

До 30. априла 2020. године, продужава се и рок за подношење годишње пореске пријаве физичког лица на доходак остварен у претходној календарској години, односно за порез на доходак за 2019. годину.

Уплатилац доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и здравствено осигурање који обавља пољопривредну дјелатност, уписан је у Регистар пољопривредних газдинстава као носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, и који је осигураник пољопривредник у складу са законом којим се уређује пензијско и инвалидско осигурање, а који је дужан најкасније до 31. марта текуће године, Пореској управи доставити годишњи обрачун доприноса за 2019. годину, који представља пријаву обавезе доприноса, годишњи обрачун доприноса може поднијети до 30. априла 2020. године.

За обвезнике комуналне таксе који су дужни обавезу плаћања таксе пријавити најкасније до 31. марта текуће године, за 2020. годину, рок за подношење пореске пријаве продужава се до 30. априла 2020. године, а рок за подношење пореске пријаве (до 30. априла), продужава се и за предузетнике обвезнике посебне републичке таксе који су ову таксу дужни уплатити у висини 50% од прописаног износа до 31. марта године за коју се плаћа такса.

За обвезнике пореза на регистровано оружје, правна и физичка лица на која гласи оружни лист за држање оружја за личну безбједност, оружни лист за држање и ношење оружја, односно дозвола за ношење оружја за личну безбједност, који су у обавези да пореску пријаву за регистровано оружје за 2020. годину, поднесу најкасније до 31. марта текуће године, рок за подношење пореске пријаве за регистровано оружје за 2020. годину, продужава се до 30. априла 2020. године.

Рок за плаћање пореза на добит за 2019. годину, рок за плаћање накнаде за унапређење општекоринских функција шума, рок за плаћање противпожарне накнаде и рок за плаћање пореза на доходак, (који су утврђени на основу пореских пријава), продужава се до 30. јуна 2020. године, с тим да порески обвезници који због потешкоћа у пословању не измире ове обавезе до 30. јуна, могу Пореској управи, најкасније до 30. јуна, поднијети захтјев за плаћање ових обавеза у ратама до краја 2020. године. Уз захтјев се доставља и изјава о потешкоћама у пословању, а камате на обавезе плаћене у ратама се не обрачунавају.

Рок за плаћање првог дијела пореза на непокретности за 2020. годину, продужава се до 30. септембра ове године, а рок за плаћање другог дијела пореза на непокретности продужава се до 31. децембра 2020. године. Пореска управа ће пореске рачуне за порез на непокретности издати најкасније до 30. јуна 2020. године.

Дефинише се да годишњи порез малог предузетника не може бити мањи од 240 КМ, док је према одредбама важећег Закона о порезу на доходак, овај порез до сада био 600 КМ.

Рјешења о одгођеном плаћању пореског дуга, неће се укидати за вријеме ванредне ситуације и ванредног стања, а вријеме за које је пореском обвезнику одобрено одгођено плаћање пореског дуга, продужава се за вријеме трајања ванредне ситуације и ванредног стања и за тај период се не обрачунава камата, почевши од рате која је доспијевала у марту 2020. године. За остваривање овог права, порески обвезници који обављају дјелатности којима је забрањен рад, те смањена пословна активност у условима ванредне ситуације и ванредног стања, дужни су Пореској управи, односно Министарству финансија поднијети захтјев и писану изјаву о потешкоћама у пословању.

За исплаћене плате, средства за плаћање пореза и доприноса за март 2020. године, послодаваца, правних лица и предузетника и обавезе по основу доприноса лица која остварују доходак од самосталне дјелатности, којима је одлуком штаба за ванредне ситуације забрањено обављање дјелатности, обезбиједиће се из средстава Фонда солидарности за обнову РС, намијењених за санирање посљедица изазваних вирусом корона у РС. За остваривање овог права, Пореској управи РС подноси се писана изјава са захтјевом за санирање посљедица изазваних вирусом корона, и то најкасније до 11. маја 2020. године, за март 2020. године.

Запосленима код правних лица и предузетника којима је одлуком штаба за ванредне ситуације забрањено обављање дјелатности или који су престали са радом као посљедица дјеловања пандемије (изгубљено тржиште, недостатак сировина и сл.), исплатиће се из Фонда солидарности за обнову РС, износ најниже плате (520 КМ), и на ту најнижу плату обрачунаће се и уплатити доприноси за април 2020. године. Исто право под истим условима оствариће и носиоци самосталне дјелатности који ту дјелатност обављају као основну. За остваривање овог права, послодавци и носиоци самосталне дјелатности подносе Пореској управи РС, изјаву са захтјевом за исплату најниже плате, најкасније до 10. јуна 2020. године, за април 2020. године.

Надлежна министарства дужна су да утврде списак правних лица и предузетника којима је одлуком штаба за ванредне ситуације забрањено обављање дјелатности и списак правних лица и предузетника који су престали са радом као посљедица дјеловања пандемије (изгубљено тржиште, недостатак сировина, недостатак радне снаге и сл.), и доставе их Пореској управи РС, у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове уредбе, односно до 26. априла 2020. године.