U vremenskom periodu od 13. juna do 16. juna 2018. godine u Varšavi, Poljska, održana je redovna godišnja Generalna skupština Evropske asocijacije garantnih institucija – AECM, čiji je Garantni fond Republike Srpske a.d. Banja Luka punopravni član od 2014. godine.

13. juna održan je sastanak Globalne mreže garantnih institucija (GNGI), međunarodne mreže otvorene za evropske i neevropske garantne organizacije.

GNGI je osnovana 2016. godine tokom godišnjeg događaja AECM-a u Portu, Portugal, od strane jednog broja organizacija iz cijelog svijeta.

Narednog dana konferencije, održano je zatvoreno zasjedanje Generalne skupštine, gdje su verifikovani glasačka prava članica, izabran je novi odbor direktora AECM-a, usvajani zapisnici sa prošle sjednice Generalne skupštine, usvajani Izvještaji predsjedavajućeg o pregledu aktivnosti i o prezentaciji rezultata o „Godišnjem istraživanju o garantnim aktivnostima i najnovijim dostignućima“, te Izvještaji o poslovanju za prethodnu godinu i budžetu za narednu godinu. Na istoj sjednici donesena je i odluka o prihvatanju aplikacije za članstvo u AECM: Finnvera iz Finske, Kosovo Credit Guarantee Fund sa Kosova, mutualité des p.m.e. iz Luksemburga, Municipal Guarantee Fund for Small and Medium-sized Enterprises Sofia (MGFSME) Bugarska i Européenne de Cautionnement (EDC) iz Francuske, tako da sada AECM broji ukupno 47 članova.

Više od 200 učesnika iz više od 40 zemalja iz Evrope i svijeta učestvovalo je u otvorenom dijelu sjednice, koji se fokusirao na olakšavanju pristupa sredstvima EU fondova kako za preduzeća tako i za garantne institucije. O aktuelnim temama govorili su uvaženi govornici iz Evropske komisije, Evropske investicione banke i Evropskog investicionog fonda.

Narednog dana, 15.06.2018. godine održan je godišnji seminar AECM-a sa temom „Garantne šeme i njihov uticaj na ekonomski razvoj: mjerenje njihovog uticaja na otvaranje novih radnih mjesta, inovacije i rast.“ U okviru seminara organizovano je 4 panela na kojima su govorili ugledni stručnjaci iz Evrope i svijeta.

Opšti zaključci jesu da su garantne institucije neprofitne organizacije, koje mnogo doprinose razvoju privrede, poljoprivrede, preduzetništva i malih i srednjih preduzeća, kako u razvijenim privredama, tako i u nerazvijenim i omogućavaju lakši pristup finansijama za preduzetnike i MSP. Takođe doprinose većem broju zaposlenih, ali i razvoju inovacija i rastu privredne aktivnosti.

Evropska asocijacija garantnih institucija ima 47 organizacija članica, koje posluju u 27 zemalja EU, kao i iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Rusije i Turske. Njeni članovi su garantne institucije, mješovite, privatne, kao i javne, koje su ili garantni fondovi ili nacionalne razvojne institucije. Svi oni imaju zajedničku misiju pružanja kreditnih garancija za mala i srednja preduzeća koja imaju ekonomski opravdan projekat, ali ne mogu da obezbjede dovoljan kolateral.

Na kraju 2017. godine, AECM članice su imale ukupan volumen garancija u portfoliu od preko 125,6 milijardi EUR i izdale ukupno preko 74,2 milijarde EUR novih garancija za MSP.

U nezvaničnom dijelu Globalne konferenije razgovarali smo sa predstavnicima više fondova, te smo sa kolegama iz fondova iz regiona razgovarali o organizovanju regionalne konferencije garantnih institucija u Banjoj Luci, a svoje prisustvo potvrdili su nam i Bernhard Sagmeister, predsjednik AECM-a i Katrin Sturm, generalni sekretar AECM-a.