Garantni fond Republike Srpske u saradnji sa Područnom Privrednom komorom Istočno Sarajevo organizovao je na Palama okrugli sto na temu: Podrška Garantnog fonda Republike Srpske razvoju preduzetništva na području koje pokriva Područna privredna komora Istočno Sarajevo.
Skupu su se obratili g-đa Vinka Mićić direktor Područne privredne komore Istočno Sarajevo i  g-din Radivoja Krčmar direktor Garantnog fonda RS.
U prezentaciji Garantnog fonda objašnjeni su osnovni principi funkcionisanja Garantnog Fonda koji  pruža podršku razvoju preduzetništva kroz olakšavanje pristupa finansijskim sredstvima potrebnim za obavljanje poslovnih djelatnosti preduzetnika kroz osiguranje nedostajućih instrumenata obezbjeđenja za tražena kreditna sredstva.
Privrednicima je predstavljeno je 6 garantno kreditnih linija i objašnjen način na koji mogu doći do garancije Garantnog fonda.

Predstavnici Investiciono razvojne banke pojasnili su kroz koje kreditne linije banka pruža finansijsku podršku razvojnim projektima u RS sa posebnim osvrtom na  sledeće kreditne  linije :

•    Kredite za početne poslovne aktivnosti
•    Kredite za mikrobiznis u poljoprivredi
•    Kredite za poljoprivredu
•    Kredite za preduzetnike i preduzeća
•    Stambene kredite
•    Kredite za MSP (EAF)
•    Zajmove za zapošljavanje demobilisanih boraca
•    Grantove za prioritetne razvojne projekte u opštinama RS
•    Podršku emisijama HOV
•    Međunarodne projekte
•    Tehničku pomoć jedinicama lokalne samouprave
•    Finansijsku podršku EU

Zatim je naglašeno da je Investiciono-razvojna banka Republike Srpske smanjila izlaznu kamatnu stopu prema finansijskim posrednicima za 0,5 procentnih poena, i time je za isti iznos smanjena izlazna kamatna stopa prema krajnjim korisnicima.
Privrednike je pozdravila i predstavnica Komercijalne banke.

Nakon prezentacije predstavnici Garantnog fonda  i IRB-a, odgovarali su na pitanja privrednika i izrazili spremnost na svaki vid buduće saradnje u svrhu podrške rastu i razvoju privrede i poslovnih djelatnosti.

nova 1