U vremenskom periodu od 12. juna do 15. juna 2019. godine u Antverpenu, Belgija, održana je redovna godišnja Generalna skupština Evropske asocijacije garantnih institucija – AECM, čiji je Garantni fond Republike Srpske a.d. Banja Luka punopravni član od 2014. godine.
12. juna održan je sastanak Globalne mreže garantnih institucija (GNGI), međunarodne mreže otvorene za evropske i neevropske garantne organizacije.
GNGI je osnovana 2016. godine tokom godišnjeg događaja AECM-a u Portu, Portugal, od strane jednog broja organizacija iz cijelog svijeta.
Narednog dana konferencije, održano je zatvoreno zasjedanje Generalne skupštine, gdje su verifikovani glasačka prava članica, usvajani zapisnici sa prošle sjednice Generalne skupštine, usvajani Izvještaji predsjedavajućeg o pregledu aktivnosti i o prezentaciji rezultata o „Godišnjem istraživanju o garantnim aktivnostima i najnovijim dostignućima“, te Izvještaji o poslovanju za prethodnu godinu i budžetu za narednu godinu. Na istoj sjednici donesena je i odluka o prihvatanju aplikacije za članstvo u AECM- u dva garancijaska fonda, jedan iz Grčke i jedan iz Azerbejdžana, tako da sada AECM broji ukupno 48 članova.
Više od 200 učesnika iz više od 40 zemalja iz Evrope i svijeta učestvovalo je u otvorenom dijelu sjednice, koji se fokusirao na olakšavanju pristupa finansijskim sredstvima za mala i srednja preduzeća. O aktuelnim temama govorili su uvaženi govornici iz Evropske komisije, Evropske investicione banke i Evropskog investicionog fonda.
Narednog dana, 14.06.2019. godine održan je godišnji seminar AECM-a sa temom “Nove tehnologije: Digitalizacija i njen uticaj na poslovanje garantnih fondova“ .U okviru seminara organizovano je 3 panela na kojima su govorili ugledni stručnjaci iz Evrope i svijeta.
Opšti zaključci jesu da su garantne institucije neprofitne organizacije koje prate savremene trendove te kroz svoje poslovanje mnogo doprinose razvoju privrede, poljoprivrede, preduzetništva i malih i srednjih preduzeća, kako u razvijenim privredama, tako i u nerazvijenim i omogućavaju lakši pristup finansijama za preduzetnike i MSP. Takođe doprinose većem broju zaposlenih, ali i razvoju inovacija i rastu privredne aktivnosti.
Evropska asocijacija garantnih institucija ima 48 organizacija članica, koje posluju u 29 zemalja EU, kao i iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Rusije i Turske. Njeni članovi su garantne institucije, mješovite, privatne, kao i javne, koje su ili garantni fondovi ili nacionalne razvojne institucije. Svi oni imaju zajedničku misiju pružanja kreditnih garancija za mala i srednja preduzeća koja imaju ekonomski opravdan projekat, ali ne mogu da obezbjede dovoljan kolateral.
Na kraju 2018. godine, AECM članice su imale ukupan volumen garancija u portfoliu od preko 124,9 milijardi EUR i izdale ukupno preko 45,1 milijarde EUR novih garancija za MSP.

Kao i prethodnih godina imali smo brojne sastanke, kako sa fondovima iz regiona, tako i sa onim iz šireg okruženja. Razmjenjivali smo iskustva i stekli nova saznanja, koja ćemo primijeniti i u praksi nakon usvajanja novog Zakona o Garantnom fondu RS.

Planirano je održavanje još jednog sastanka do kraja godine sa fondovoma iz regiona, kojem će prisustvovati i Generalni sekretar AECM.

Naredna Generalna skupština održaće se u Dubrovniku, gdje će i Garantni fond Republike Srpske imati govornika na nekom od panela.