Mikrokreditno društvo ,,CREDIS“ a.d. Banja Luka i Garantni fond Republike Srpske potpisali su dana 25.10.2017. godine ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji.
Predmet ovog ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji je regulisanje međusobnih odnosa potpisnika Ugovora u poslovima odobravanja garancija po garantno-kreditnih linijama pravnim licima sa sjedištem u Republici Srpskoj i fizičkim licima i preduzetnicima sa prebivalištem u Republici Srpskoj, te pravnim licima sa područja Brčko Distrikta BiH koja su u stopostotnom vlasništvu lica koja su državljani Republike Srpske i fizičkim licima i preduzetnicima sa područja Brčko Distrikta BiH koja su državljani Republike Srpske.

MKD se obavezuje da će uzimati u razmatranje zahtjeve za odobravanje garantno-kreditnih linija za nabavku osnovnih i obrtnih sredstava pravnim, fizičkim licima i preduzetnicima koji ispunjavaju sledeće uslove:
• Da su pravna lica sa sjedištem i fizička lica sa prebivalištem na teritoriji Republike Srpske;
• Da su pravna lica sa područja Brčko Distrikta BiH koja su u stopostotnom vlasništvu lica koja su državljani Republike Srpske i fizičkim licima i preduzetnicima sa područja Brčko Distrikta BiH koja su državljani Republike Srpske;
• Da raspolaže perspektivnim projekgom i planom investicije;
• Da zadovoljava ostale uslove predviđene procedurama MKD

Cilj uspostavljanja ove saradnje je unapređenje rada i poslovanja obje institucije, te ulaganje u razvoj šire društvene zajedice.