Dana 05.12.2018. godine, u Administrativnom centru Vlade RS je održana  Konferencija pod nazivom „Kako bolje i kako više podržati razvoj malih i srednjih preduzeća“. Organizatori Konferencije su Agencija za razvoj preduzeća EDA i Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske uz podršku Švedske agencije za međunarodnu saradnju (SIDA) putem Ambasade Švedske.

Konferenciji je prisustvovalo preko 100 učesnika, među kojima su bili predstavnici Vlade Republike Srpske, Vlade Brčko distrikta, Vijeća stranih investitora u BiH, međunarodnih organizacija i projekata  u BiH, regionalnih i lokalnih razvojnih agencija, načelnici opština i gradova u BiH i njihovi saradnici, kao i direktori preduzeća i preduzetnici, te predstavnici Garantnog fonda RS.

Tri glavne teme o kojim se govorilo na Konferenciji su raspoloživost i kvalitet radne snage na tržištu, inovacije i investicije, te žensko preduzetništvo. Istaknuta je potreba usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa evropskim, te je predstavljen SBA (Small Business Act) okvir za razvoj malih i srednjih preduzeća čija je implementacija u toku i koji predstavlja strategijski okvir za razvoj preduzetništva u Bosni i Hercegovini.

Na Konferenciji je zaključeno da privatni sektor u BIH čini svega 25% privrede i da taj procenat mora iznositi bar 50% kao što je slučaj u većini razvijenih evropskih zemalja. Potrebno je nastaviti rad na podsticanju preduzetništva na svim nivoima vlasti, te stvarati dodatnu vrijednost kroz investicije i inovacije koje će omogućiti povećanje plata i učiniti zaposlenje u privatnom sektoru atraktivnijim od zaposlenja u javnom sektoru , što trenutno nije slučaj.