Na sastanku održanom dana 08.09.2016. godine, Garantni fond i Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća su potpisali Protokol o saradnji. Protokol su potpisali gospodin Radivoja Krčmar, direktor Fonda i gospodin Marinko Đukić, direktor Republičke agencije za razvoj MSP.

img_0890

Protokolom je predviđena kontinuirana saradnja Potpisnika i usklađivanje aktivnosti koje će biti usmjerene na sledeća pitanja:

– unapređenje saradnje sa organima lokalne samouprave i lokalnim razvojnim agencijama, te bliža saradnja sa međunarodnim institucijama radi realizacije projekata za podršku malim i srednjim preduzećima kao što su COSME, INNOVFIN, HORIZON 2020;

– podrška realizaciji programa razvoja preduzetništva i malih i srednjih preduzeća, programa transfera tehnologije, programa za preduzetnike koji ulaze u poslovne zone, te unapređenja tehnološke i poslovne infrastrukture;

– podrška provođenju mjera za unapređenje industrijske i poljoprivredne proizvodnje, te podrška razvoju klastera i raznih oblika turizma.

Potpisivanjem Protokola, obe strane su se obavezale da će pokretati zajedničke inicijative, razmjenjivati iskustva i informacija, te organizovati radionice, seminare i okrugle stolove radi pravovremenog informisanja preduzetnika i malih i srednjih preduzeća o aktuelnim projektima, te o mogućnostima i prednostima korištenja garancija Garantnog fonda.