Предмет продаје је грађевинско земљиште површине 22.606 м2 на коме су изграђени: пословна зграда у привреди (раније погон за производњу мјењача) површине 1.652 м2, помоћна зграда у привреди (портирница) површине 22 м2, помоћна зграда у привреди (депо за струготину) површине 36 м2, помоћна зграда у привреди површине (котловница) 361 м2 и паркинг површине 3.165 м2. Некретнине су лоциране у ранијој привредној зони Трнова и удаљене су 1.400 метара од центра Трнова магистралним путем М18 Трново-Фоча. Постојећи грађевински објекти су раније кориштени за обављање привредне дјелатности али су тренутно девастирани и нису у употреби. Земљиште својим положајем има добру позицију на микролокацији у Трнову јер је исто директно везано за магистрални пут а сви објекти су били прикључени на електро и водоводну мрежу.

Некретнине се продају као цјелина по принципу „виђено-купљено“ без накнадних приговора и жалби које се односе на предмет продаје.
Почетна продајна цијена износи 249.804,00 КМ.
Понуде се достављају у писаној форми путем поште, препорученом пошиљком у затвореној коверти уз назнаку „Не отварај-оглас за продају некретнина“ на адресу: „Сбербанк“ а.д. Бања Лука, Јеврејска 71 или Гарантни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука, Видовданска број 2 најкасније до 20.11.2017. године.
Понуда обавезно мора садржавати:
• Основне податке:
– за физичка лица: име и презиме, адресу становања, контакт-телефон и копију личне карте;
– за правна лица: назив и сједиште, контакт-телефон и копију рјешења за регистрацију и ЈИБ; и
• Износ цијене која се нуди.
Понуде које нису у складу са наведеним условима или стигну након истека рока из овога огласа неће се разматрати и сматраће се неважећим.
Критеријум за одабир најповољније понуде је највећа понуђена цијена.

У случају истих понуђених цијена сви понуђачи са идентичним понудама биће позвани да доставе допуњену понуду.

Купац је дужан у року од 15 дана од дана пријема одлуке о одабиру најповољнијег понуђача склопити купопродајни уговор. Све трошкове у вези са преносом власништва на некретнинама сносиће купац.

Све додатне информације о имовини која је предмет продаје могу се добити сваког радног дана од 08х до 16х путем телефона број: 051/242-205 или е-маила: продаја.имовине@сбербанкбл.ба а имовина се може погледати у договору са службеним лицима Банке или Гарантног фонда.
Сувласници некретнина задржавају право да прихвате или не прихвате било коју понуду без посебног образложења.
О резултатима огласа понуђачи ће бити обавијештени писмено путем поште.
Оглас о продаји биће објављен и на интернет страници Банке и Гарантног фонда.

СБЕРБАНК а.д. Бања Лука