Predmet prodaje je građevinsko zemljište površine 22.606 m2 na kome su izgrađeni: poslovna zgrada u privredi (ranije pogon za proizvodnju mjenjača) površine 1.652 m2, pomoćna zgrada u privredi (portirnica) površine 22 m2, pomoćna zgrada u privredi (depo za strugotinu) površine 36 m2, pomoćna zgrada u privredi površine (kotlovnica) 361 m2 i parking površine 3.165 m2. Nekretnine su locirane u ranijoj privrednoj zoni Trnova i udaljene su 1.400 metara od centra Trnova magistralnim putem M18 Trnovo-Foča. Postojeći građevinski objekti su ranije korišteni za obavljanje privredne djelatnosti ali su trenutno devastirani i nisu u upotrebi. Zemljište svojim položajem ima dobru poziciju na mikrolokaciji u Trnovu jer je isto direktno vezano za magistralni put a svi objekti su bili priključeni na elektro i vodovodnu mrežu.

Nekretnine se prodaju kao cjelina po principu „viđeno-kupljeno“ bez naknadnih prigovora i žalbi koje se odnose na predmet prodaje.
Početna prodajna cijena iznosi 249.804,00 KM.
Ponude se dostavljaju u pisanoj formi putem pošte, preporučenom pošiljkom u zatvorenoj koverti uz naznaku „Ne otvaraj-oglas za prodaju nekretnina“ na adresu: „Sberbank“ a.d. Banja Luka, Jevrejska 71 ili Garantni fond Republike Srpske a.d. Banja Luka, Vidovdanska broj 2 najkasnije do 20.11.2017. godine.
Ponuda obavezno mora sadržavati:
• Osnovne podatke:
– za fizička lica: ime i prezime, adresu stanovanja, kontakt-telefon i kopiju lične karte;
– za pravna lica: naziv i sjedište, kontakt-telefon i kopiju rješenja za registraciju i JIB; i
• Iznos cijene koja se nudi.
Ponude koje nisu u skladu sa navedenim uslovima ili stignu nakon isteka roka iz ovoga oglasa neće se razmatrati i smatraće se nevažećim.
Kriterijum za odabir najpovoljnije ponude je najveća ponuđena cijena.

U slučaju istih ponuđenih cijena svi ponuđači sa identičnim ponudama biće pozvani da dostave dopunjenu ponudu.

Kupac je dužan u roku od 15 dana od dana prijema odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača sklopiti kupoprodajni ugovor. Sve troškove u vezi sa prenosom vlasništva na nekretninama snosiće kupac.

Sve dodatne informacije o imovini koja je predmet prodaje mogu se dobiti svakog radnog dana od 08h do 16h putem telefona broj: 051/242-205 ili e-maila: prodaja.imovine@sberbankbl.ba a imovina se može pogledati u dogovoru sa službenim licima Banke ili Garantnog fonda.
Suvlasnici nekretnina zadržavaju pravo da prihvate ili ne prihvate bilo koju ponudu bez posebnog obrazloženja.
O rezultatima oglasa ponuđači će biti obaviješteni pismeno putem pošte.
Oglas o prodaji biće objavljen i na internet stranici Banke i Garantnog fonda.

SBERBANK a.d. Banja Luka