Предмет продаје су некретнине уписане у Лист непокретности број 239/2, к.о. Борике које чине три локације.
Локација Борике И на којој се налазе Хотел ,,Борике’’ изграђен на к.п. бр.74, као стални објекат саграђен од чврстог материјала, самостални слободностојећи, спратности По1/4+П+1+Пк, објекат је габаритне основе 272 м2, укупне бруто површине 2.216,00 м2; гаража и остава те припадајуће земљиште; парадна штала изгрђена на к.п бр. 56/4 површине објекта 271 м2,; шума 1. класе на к.п. бр. 59/4 површине 4 м2.
Локација Борике ИИ, цјелина Арнаутовићи која се састоји из следећих некретнина: штала за краве саграђена на парцели 361/4 укупне габаритне површине 2.745 м2; надстрешница за сијено и сламу изграђен на парцели к.п. 361/4 површине 386 м2; магацин житарица саграђен на парцели к.п. 1229/2 укупне габаритне површине 329 м2; штала за овце (изнад магацина житарица) саграђена на парцели к.п. 1229/2 површине 494 м2; штала за овце ИИ (поред штале за овце) саграђена на парцели к.п. 1229/2 габаритне површине 360 м2; радиона зидани објекат и дрвене гараже за пољопривредну механизацију саграђена на парцели бр. 1229/2 површине 674 м2 ; штала за коње саграђен на парцели к.п. 1229/2 укупне површине 559 м2; интерна пумпа саграђена на парцели к.п. 361/3 укупне површине земљишта 1.141 м2.
Локација Старе Борике која се састоји из следећих некретнина: штала за пастуве саграђен на парцели
к.п. 1296/4 са површином од 208 м2; штала за коње (изнад штале за пастуве) саграђен на парцели к.п. 1296/4 површине 493 м2; штала за коње ИИ (изнад штале за пастуве) саграђен је на парцели к.п. 1291/3 површине 499 м2.
Некретнине уписане у ЗК уложак бр.188, к.о. Сјемећ и то:
Сјемећ на коме се налазе следећи објекти: објекат бивши ,,бифе’’ (срушен) на парцели к.п. 554/5 површине 186 м2; грађевинско земљиште на парцели 554/5, стамбена зграда саграђена на парцели 554/6 површине 151 м2, помоћна зграда у привреди (срушена) на парцели 554/6 а грађевинско земљиште је површине 177 м2; Помоћна зграда у привреди (срушена) на парцели 556/6 површине 12.976 м2; помоћна зграда у привреди (срушена) на парцели 556/6 површине 200 м2, помоћна зграда у привреди (срушена) на парцели 556/6, а површина земљишта је 427 м2, пашњак 3. класе означен као к.п. 556/8 површине 637 м2, пашњак 4. класе означен као к.п. 556/8 површине 632 м2.
Банка и Гарантни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука су власници и посједници са ½ дијела наведених некретнина уписаних у Лист непокретности број 293/2 и ЗК уложак бр.188.
Некретнина се продаје као цјелина по принципу„виђено-купљено“ без накнадних приговора и жалби које се односе на предмет продаје.
Понуде се достављају у писаној форми путем поште, препорученом пошиљком у затвореној коверти уз назнаку„Не отварај-оглас за продају некретнина“ на адресу МФ банка а.д. Бања Лука, Васе Пелагића 22, 78000 Бања Лука или Гарантни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука, Видовданска број 2, 5. спрат, 78000 Бања Лука, или на протокол Банке и Фонда на наведеним адресама, у року од 15 дана од објављиња огласа у дневним новинама.
Понуда обавезно мора садржавати:
1. Основне податке:
– За физичка лица: име и презиме, адресу становања, контакт телефон;
– За правна лица: назив и сједиште, ЈИБ, контакт телефон и копија извода из судског регистра за друштво;
2. Износ цијене која се нуди.
Понуде које нису у складу са наведеним условима или стигну након истека рока из овога огласа неће се разматрати и сматраће се неважећим.
Критеријум за одабир најповољније понуде је највећа понуђена цијена. У случају истих понуђених цијена сви понуђачи са идентичним понудама биће позвани да доставе допуњену понуду.
Све додатне информације о имовини која је предмет продаје могу се добити сваког радног дана од 08х до 16х путем телефона број: 051/240-300 и 051/230-346, а некретнина се може погледати у договору са службеним лицима Банке. Банка и Фонд задржавају право да прихвате или не прихвате било коју понуду без посебног образложења.
О резултатима огласа понуђачи ће бити обавјештени писмено путем поште.
Купац је дужан у року од 30 дана од дана пријема одлуке о одабиру најповољнијег понуђача склопити купопродајни Уговор. Све трошкове у вези са преносом власништва некретнина сносиће купац.
Оглас о продаји биће објављен и на интернет страници Банке и Фонда.