Predmet prodaje su nekretnine upisane u List nepokretnosti broj 239/2, k.o. Borike koje čine tri lokacije.
Lokacija Borike I na kojoj se nalaze Hotel ,,Borike’’ izgrađen na k.p. br.74, kao stalni objekat sagrađen od čvrstog materijala, samostalni slobodnostojeći, spratnosti Po1/4+P+1+Pk, objekat je gabaritne osnove 272 m2, ukupne bruto površine 2.216,00 m2; garaža i ostava te pripadajuće zemljište; paradna štala izgrđena na k.p br. 56/4 površine objekta 271 m2,; šuma 1. klase na k.p. br. 59/4 površine 4 m2.
Lokacija Borike II, cjelina Arnautovići koja se sastoji iz sledećih nekretnina: štala za krave sagrađena na parceli 361/4 ukupne gabaritne površine 2.745 m2; nadstrešnica za sijeno i slamu izgrađen na parceli k.p. 361/4 površine 386 m2; magacin žitarica sagrađen na parceli k.p. 1229/2 ukupne gabaritne površine 329 m2; štala za ovce (iznad magacina žitarica) sagrađena na parceli k.p. 1229/2 površine 494 m2; štala za ovce II (pored štale za ovce) sagrađena na parceli k.p. 1229/2 gabaritne površine 360 m2; radiona zidani objekat i drvene garaže za poljoprivrednu mehanizaciju sagrađena na parceli br. 1229/2 površine 674 m2 ; štala za konje sagrađen na parceli k.p. 1229/2 ukupne površine 559 m2; interna pumpa sagrađena na parceli k.p. 361/3 ukupne površine zemljišta 1.141 m2.
Lokacija Stare Borike koja se sastoji iz sledećih nekretnina: štala za pastuve sagrađen na parceli
k.p. 1296/4 sa površinom od 208 m2; štala za konje (iznad štale za pastuve) sagrađen na parceli k.p. 1296/4 površine 493 m2; štala za konje II (iznad štale za pastuve) sagrađen je na parceli k.p. 1291/3 površine 499 m2.
Nekretnine upisane u ZK uložak br.188, k.o. Sjemeć i to:
Sjemeć na kome se nalaze sledeći objekti: objekat bivši ,,bife’’ (srušen) na parceli k.p. 554/5 površine 186 m2; građevinsko zemljište na parceli 554/5, stambena zgrada sagrađena na parceli 554/6 površine 151 m2, pomoćna zgrada u privredi (srušena) na parceli 554/6 a građevinsko zemljište je površine 177 m2; Pomoćna zgrada u privredi (srušena) na parceli 556/6 površine 12.976 m2; pomoćna zgrada u privredi (srušena) na parceli 556/6 površine 200 m2, pomoćna zgrada u privredi (srušena) na parceli 556/6, a površina zemljišta je 427 m2, pašnjak 3. klase označen kao k.p. 556/8 površine 637 m2, pašnjak 4. klase označen kao k.p. 556/8 površine 632 m2.
Banka i Garantni fond Republike Srpske a.d. Banja Luka su vlasnici i posjednici sa ½ dijela navedenih nekretnina upisanih u List nepokretnosti broj 293/2 i ZK uložak br.188.
Nekretnina se prodaje kao cjelina po principu„viđeno-kupljeno“ bez naknadnih prigovora i žalbi koje se odnose na predmet prodaje.
Ponude se dostavljaju u pisanoj formi putem pošte, preporučenom pošiljkom u zatvorenoj koverti uz naznaku„Ne otvaraj-oglas za prodaju nekretnina“ na adresu MF banka a.d. Banja Luka, Vase Pelagića 22, 78000 Banja Luka ili Garantni fond Republike Srpske a.d. Banja Luka, Vidovdanska broj 2, 5. sprat, 78000 Banja Luka, ili na protokol Banke i Fonda na navedenim adresama, u roku od 15 dana od objavljinja oglasa u dnevnim novinama.
Ponuda obavezno mora sadržavati:
1. Osnovne podatke:
– Za fizička lica: ime i prezime, adresu stanovanja, kontakt telefon;
– Za pravna lica: naziv i sjedište, JIB, kontakt telefon i kopija izvoda iz sudskog registra za društvo;
2. Iznos cijene koja se nudi.
Ponude koje nisu u skladu sa navedenim uslovima ili stignu nakon isteka roka iz ovoga oglasa neće se razmatrati i smatraće se nevažećim.
Kriterijum za odabir najpovoljnije ponude je najveća ponuđena cijena. U slučaju istih ponuđenih cijena svi ponuđači sa identičnim ponudama biće pozvani da dostave dopunjenu ponudu.
Sve dodatne informacije o imovini koja je predmet prodaje mogu se dobiti svakog radnog dana od 08h do 16h putem telefona broj: 051/240-300 i 051/230-346, a nekretnina se može pogledati u dogovoru sa službenim licima Banke. Banka i Fond zadržavaju pravo da prihvate ili ne prihvate bilo koju ponudu bez posebnog obrazloženja.
O rezultatima oglasa ponuđači će biti obavješteni pismeno putem pošte.
Kupac je dužan u roku od 30 dana od dana prijema odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača sklopiti kupoprodajni Ugovor. Sve troškove u vezi sa prenosom vlasništva nekretnina snosiće kupac.
Oglas o prodaji biće objavljen i na internet stranici Banke i Fonda.