Prijedlogom izmjena i dopuna Pravilnika o odobravanju garancija po garantnim linijama omogućava se usklađivanje aktivnosti Garantnog fonda RS na izdavanju garancija sa izmjenjenim uslovima plasmana sredstava Investiciono – razvojne banke Republike Srpske prema finansijskim posrednicima.

Uvođenjem stimulativne stope premije za rizik na garancije Garantnog fonda RS za kredite koje finansijski posrednici plasiraju za uvođenje novih tehnologija iz sredstava Investiciono – razvojne banke Republike Srpske u skladu sa Pravilima o izmjenama Pravila plasmana sredstava po kreditnim linijama i zajmovima Investiciono – razvojne banke Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 109/19) Garantni fond RS postaje aktivni sudionik u realizaciji strateških opredjeljenja Vlade Republike Srpske na poboljšanju poslovnog ambijenta u Republici Srpskoj i jačanja konkurentne sposobnosti poslovnih subjekata, kroz uvođenje novih tehnologija u poslovanje.

U slučaju da finansijski posrednik koristi sredstva Investiciono – razvojne banke Republike Srpske za svoje  kredite podržane garancijama Garantnog fonda RS, utvrđuje se jedinstvena stopa premije od 1,6 % na garantovani iznos kredita, bez obzira na vrstu garantne linije, izlaznu kamatnu stopu finansijskog posrednika za svaki pojedinačni kredit i postotak garantovanog iznosa kredita.

Izuzetno, ako finansijski posrednik koristi sredstva Investiciono – razvojne banke Republike Srpske u skladu sa odredbama člana 1. stav 1. i stav 2. Pravila o izmjenama Pravila plasmana sredstava po kreditnim linijama i zajmovima Investiciono – razvojne banke RS („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 109/19) za svoje  kredite podržane garancijama Garantnog fonda RS, a za namjene koje se odnose na nabavku osnovnih sredstava – uvođenje novih tehnologija,  utvrđuje se jedinstvena stopa premije za rizik od 0,2% na garantovani iznos kredita, bez obzira na vrstu garantne linije, izlaznu kamatnu stopu finansijskog posrednika za svaki pojedinačni kredit i postotak garantovanog iznosa  kredita.“

Izmjene i dopune Pravilnika o odobravanju garancija po garantnim linijama stupile su  na snagu nakon usvajanja od strane Skupštine akcionara Garantnog fonda Republike Srpske  tj. Vlade Republike Srpske i objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske broj 15“.