Ministarstvo finansija Republike Srpske predložilo je odluku o izmjenama pravnog okvira Garantnog programa RS nakon izvšene analize dosadašnje realizacije i postignutih efekata, a s ciljem bolje iskorištenosti kreditnog potencijala i većeg obuhvata ciljne grupe klijenata.


Predložene izmjene odnosile bi se na povećanje roka otplate sa četiri na sedam godina. Maksimalan iznos za mikro preduzeća ovim izmjenama bio bi povećan sa 30.000 KM na 50.000 KM, za mala preduzeća na 200.000 KM, a za srednja preduzeća na 400.000 KM. Posredstvom Garantnog fonda, Republika Srpska će i dalje garantovati tim preduzećima za 70 odsto svakog pojedinačnog kredita, ne samo za obrtni kapital, već i za tehnološko unapređenje,kako bi bio olakšan nastavak poslovanja u uslovima pandemije.
Garantni program, kao dio ukupnih mjera Vlade RS i Ministarstva finansija, doprinosi oporavku privrede od ekonomskih posljedica pandemije. Najosjetljivija su mikro, mala i srednja preduzeća koja imaju probleme sa kolateralom i teško dolaze do banaka. Zbog toga su u dijalogu sa bankama i mikrokreditnim organizacijama uključenim u program, kao i sa privrednim subjektima potencijalnim korisnicima kredita, identifikovana pitanja koja su se u praksi pokazala kao ograničenja za bolju iskorištenost Garantnog programa.
Jedna od predloženih izmjena je brisanje preduslova pozititivnog poslovanja privrednih subjekata sa 31.12.2019.godine. Istovremeno, zadržan je uslov uredne otplate kreditnih obaveza na datum 16.3.2020. (tražilac kredita i dalje ne može biti subjekt čiji je kredit na pomenuti datum bio u statusu neizmirenja obaveza).
Predloženim izmjenama dozvoljeno je refinansiranje postojećih kredita, samo pod uslovima: da se obaveze po tim kreitima uredno izmiruju, da se novim kreditom iz Garantnog programa dobijaju povoljniji uslovi za klijenta te da je potreba refinansiranja uzrokovana uticajem pandemije.


Garantni program realizuje se posredstvom devet banaka i dvije mikrokreditne organizacije. Do sada su odobrene garancije za 35 kredita, a u obradi je još 27 zahtjeva. Predloženo je da se rok za realizaciju Garantnog programa, koji je trebalo da bude okončan do kraja 2020. godine, produži i u narednoj godini.