На основу члана 7а. Закона о Гарантном фонду Републике Српске а.д. Бања Лука  („Службени гласник Републике Српске“, број: 50/10; 107/19 и 44/20), члана 43 Статута Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука број: 04/1-012-2-1862/10 од 17.09.2010. године, број: 04-1-012-2-837/13 од 18.04.2013. године, број: 04/1-012-2-1146/13 од 07.06.2013. године, члана 5. тачка 6. Одлуке о гарантном програму подршке привреди за ублажавање посљедица пандемије болести „COVID-19“ изазване вирусом SARS-COV-2 („Службени гласник Републике Српске“, број: 64/20, Гарантни фонд Републике Српске расписује  

J А В Н И    П О З И В

БАНКАМА И МИКРОКРЕДИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

за исказивање интереса за учешће у Гарантном програму подршке привреди за ублажавање посљедица пандемије болести „COVID-19“ изазване вирусом SARS-COV-2

Основни циљ Гарантног програма подршке привреди за ублажавање посљедица пандемије болести „COVID-19“ је олакшавање приступа финансијским средствима за привредне субјекте, издавањем гаранције за обезбјеђење потраживања по кредиту одобреном од финансијске организације

Гарантни програм се реализује путем издавања портфолио гаранција у поступку и на начин уређен Одлуком о Гарантном програму подршке привреди за ублажавање посљедица пандемије болести „COVID-19“изазване вирусом SARS-COV-2.

Гарантним програмом, у име и за рачун Републике Српске управља Гарантни фонд Републике Српске.

Гарантни фонд Републике Српске, у име и за рачун Републике Српске, закључује са финансијским организацијама Уговор о гарантовању.

Закључењем Уговора о гарантовању сматра се да је Република Српска издала гаранцију у корист финансијске организације. 

Право пријаве за исказивање интереса за учешће у Гарантном програму подршке привреди за ублажавање посљедица пандемије болести „COVID-19“ имају банке и микрокредитне организације са сједиштем у Републици Српској, које имају дозволу за рад Агенције за банкарство Републике Српске, као и банке и микрокредитне организације са сједиштем изван Републике Српске,а које у Републици Српској послују посредством филијала, уз одобрење Агенције за банкарство Републике Српске.

Гарантни програм подршке привреди за ублажавање посљедица пандемије болести „COVID-19“,пријава,образци као и остала пратећа документација за пријаву на Јавни позив налази се на сајту Гарантног фонда Републике Српске www.garantnifondrs.org

Финансијске организације су дужне образац пријаве са пратећом документацијом доставити у форми прописаној од стране Гарантног фонда Републике Српске а.д. ,а објављене на његовом сајту, те потписане од овлашћеног лица финансијске организације.

Рок за подношење пријаве на Jавни позив за исказивање интереса за учешће у Гарантном програму је 7 дана од дана објаве јавног позива у дневном листу „Глас Српске“ .

Пријаве се подносе путем поште на адресу Гарантни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука, Видовданска 2, V спрат, 78000 Бања Лука или лично на наведену адресу.

Финансијске организације које испуне услове из Јавног позива биће позване на потписивање уговора о гарантовању са Фондом.

Контакт телефон + 387 51 231 380.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Број: 02-191/20                                                                                                       ДИРЕКТОР

Дана 10.07.2020. године           

Бања Лука                                                                                                   Радивоја Крчмар

Одлука о Гарантном програму подршке привреди за ублажавање посљедица пандемије

Потребна документација

Пријава на јавни позив