Na osnovu člana 7a. Zakona o Garantnom fondu Republike Srpske a.d. Banja Luka  („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 50/10; 107/19 i 44/20), člana 43 Statuta Garantnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka broj: 04/1-012-2-1862/10 od 17.09.2010. godine, broj: 04-1-012-2-837/13 od 18.04.2013. godine, broj: 04/1-012-2-1146/13 od 07.06.2013. godine, člana 5. tačka 6. Odluke o garantnom programu podrške privredi za ublažavanje posljedica pandemije bolesti „COVID-19“ izazvane virusom SARS-COV-2 („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 64/20, Garantni fond Republike Srpske raspisuje  

J A V N I    P O Z I V

BANKAMA I MIKROKREDITNIM ORGANIZACIJAMA

za iskazivanje interesa za učešće u Garantnom programu podrške privredi za ublažavanje posljedica pandemije bolesti „COVID-19“ izazvane virusom SARS-COV-2

Osnovni cilj Garantnog programa podrške privredi za ublažavanje posljedica pandemije bolesti „COVID-19“ je olakšavanje pristupa finansijskim sredstvima za privredne subjekte, izdavanjem garancije za obezbjeđenje potraživanja po kreditu odobrenom od finansijske organizacije

Garantni program se realizuje putem izdavanja portfolio garancija u postupku i na način uređen Odlukom o Garantnom programu podrške privredi za ublažavanje posljedica pandemije bolesti „COVID-19“izazvane virusom SARS-COV-2.

Garantnim programom, u ime i za račun Republike Srpske upravlja Garantni fond Republike Srpske.

Garantni fond Republike Srpske, u ime i za račun Republike Srpske, zaključuje sa finansijskim organizacijama Ugovor o garantovanju.

Zaključenjem Ugovora o garantovanju smatra se da je Republika Srpska izdala garanciju u korist finansijske organizacije. 

Pravo prijave za iskazivanje interesa za učešće u Garantnom programu podrške privredi za ublažavanje posljedica pandemije bolesti „COVID-19“ imaju banke i mikrokreditne organizacije sa sjedištem u Republici Srpskoj, koje imaju dozvolu za rad Agencije za bankarstvo Republike Srpske, kao i banke i mikrokreditne organizacije sa sjedištem izvan Republike Srpske,a koje u Republici Srpskoj posluju posredstvom filijala, uz odobrenje Agencije za bankarstvo Republike Srpske.

Garantni program podrške privredi za ublažavanje posljedica pandemije bolesti „COVID-19“,prijava,obrazci kao i ostala prateća dokumentacija za prijavu na Javni poziv nalazi se na sajtu Garantnog fonda Republike Srpske www.garantnifondrs.org

Finansijske organizacije su dužne obrazac prijave sa pratećom dokumentacijom dostaviti u formi propisanoj od strane Garantnog fonda Republike Srpske a.d. ,a objavljene na njegovom sajtu, te potpisane od ovlašćenog lica finansijske organizacije.

Rok za podnošenje prijave na Javni poziv za iskazivanje interesa za učešće u Garantnom programu je 7 dana od dana objave javnog poziva u dnevnom listu „Glas Srpske“ .

Prijave se podnose putem pošte na adresu Garantni fond Republike Srpske a.d. Banja Luka, Vidovdanska 2, V sprat, 78000 Banja Luka ili lično na navedenu adresu.

Finansijske organizacije koje ispune uslove iz Javnog poziva biće pozvane na potpisivanje ugovora o garantovanju sa Fondom.

Kontakt telefon + 387 51 231 380.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Broj: 02-191/20                                                                                                       DIREKTOR

Dana 10.07.2020. godine           

Banja Luka                                                                                                   Radivoja Krčmar

Odluka o Garantnom programu podrške privredi za ublažavanje posljedica pandemije

Potrebna dokumentacija

Prijava na javni poziv