Na osnovu člana 7. tačka g) Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 75/04, 78/11), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 41/03), te člana 34. tačka 4. i člana 75. Statuta Garantnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka, Odluke Skupštine akcionara Garantnog fonda Republike Srpske o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju Garantnog fonda Republike Srpske, broj: 04/1- 012-2-1499/17 od 15. juna 2017. godine, te Odluke Skupštine akcionara o utvrđivanja uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju Garantnog fonda Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1500/17 od 15. juna 2017. godine (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 62/17), raspisuje se

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje članova Odbora za revizijuGarantnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka

Javni konkurs za izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju Garantnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka