На основу члана 7. тачка д) и члана 11. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број 75/04 и 78/11), члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 41/03), члана 22. став 2. Закона о Гарантном фонду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 50/10), а у вези са чланом 34. тачка 5. и чланом 44. став 1. Статута Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања ЈТука, број: 04/1-012-2-1862/10 од 17.09.2010. године, број: 04/1- 012-2-277/11 од 24.02.2011. године, број: 04/1-012-2-837/13 од 18.04.2013. године и број: 04/1- 012-2-1146/13 од 07.06.2013. године, Одлуке Надзорног одбора број: 01-24/17 од 11.05.2017. године о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука и Одлуке Надзорног одбора број: 01-25/17 од 11.05.2017. године о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање директора Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука, Надзорни одбор Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора Гарантног фонда Републике Српскеа.д. Бања Лука

Јавни конкурс за избор и именовање директора Гарантног фонда Републике Српске