Na osnovu člana 7. tačka d) i člana 11. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 75/04 i 78/11), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 41/03), člana 22. stav 2. Zakona o Garantnom fondu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 50/10), a u vezi sa članom 34. tačka 5. i članom 44. stav 1. Statuta Garantnog fonda Republike Srpske a.d. Banja JTuka, broj: 04/1-012-2-1862/10 od 17.09.2010. godine, broj: 04/1- 012-2-277/11 od 24.02.2011. godine, broj: 04/1-012-2-837/13 od 18.04.2013. godine i broj: 04/1- 012-2-1146/13 od 07.06.2013. godine, Odluke Nadzornog odbora broj: 01-24/17 od 11.05.2017. godine o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Garantnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka i Odluke Nadzornog odbora broj: 01-25/17 od 11.05.2017. godine o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje direktora Garantnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka, Nadzorni odbor Garantnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka, raspisuje

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora Garantnog fonda Republike Srpskea.d. Banja Luka

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Garantnog fonda Republike Srpske