Broj: 02-141-2/17

Dana: 24.05.2017. godine

Na osnovu člana 43. alineja 13.Statuta Garantnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka, broj: 04/1-012-2-1862/10 od 17.09.2010. godine, broj: 04/1-012-2-277/11 od 24.02.2011. godine, broj: 04/1-012-2-837/13 od 18.04.2013. godine i broj: 04/1-012-2-1146/13 od 07.06.2013. godine, te člana 12. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Garantnom fondu Republike Srpske a.d. Banja Luka, broj: 01-20/17 od 11.05.2017. godine, direktor Garantnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka, raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta u Garantnom fondu Republike Srpske a.d. Banja Luka

Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u Garantnom fondu Republike Srpske a.d. Banja Luka