Гарантно-кредитна линија МФ банке и Гарантног фонда РС за подстицај развоја привредних субјеката

Микро, Мала и Средња предузећа и предузетници, Пољопривредна газдинства и пољопривредне задруге, регистрована на подручју Републике Српске и Дистрикта Брчко БиХ

Намјена

За набавку основних и обртних средстава и рефинансирање обавеза по кредитима других финансијских институција (не могу се комбиновати основна и обртна средства)

Неопходна је строга контрола намјенског трошења средстава, уз документовање утрошка (на основу предрачуна/фактура/уговора и реализованих налога) мин. >90% износа кредита.

ИЗНОС И РОК ОТПЛАТЕ КРЕДИТА: (уз валутну клаузулу ЕУР за рокове преко 36 мјесеци)

Подсегмент
Износ (КМ)
Рок отплате
Пољопривредна газдинства и задруге
20.000- 150.000
до 36 мјесеци за обртна средства
до 120 мјесеци за основна средства
Микро предузећа/предузетници
20.000- 100.000
Мала предузећа/предузетници
50.000 – 500.000
Средња предузећа/предузетници
50.000 – 750.000

Напомена 1: Обавезно уговарање клаузуле платног промета мин. 70%

Напомена 2: Осим трошка камате клијенти сносе и трошкове издавања гаранције од стране Гарантног фонда Републике Српске, као и трошак кварталне накнаде за издату гаранцију.

НАЧИН ИСПЛАТЕ: у једној транши на трансакциони рачун клијента или у више транши уз дефинисан период кориштења и/или у складу са потребама контроле намјене пласмана (добављачима, извођачима радова, другим финансијским организацијама и сл.).

Одредбе

КАМАТНА СТОПА И ПРОВИЗИЈА ЗА ОБРАДУ:

ПОДСЕГМЕНТ
КАМАТНА СТОПА
% гарантованог износа кредита од стране ГФРС
Пољопривредна газдинства и задруге Микро предузећа/предузетници
8,20%
до 20%
Мала и Средња предузећа/предузетници
7,20%
до 20%

 Могуће умањење за све клијенте:

 • за рокове до 12 мјесеци: -0,5%
 • за свако повећање износа гаранције од +5% остварује се додатно умањење основне камате за -0,30%

Напомена 1: Каматна стопа до 36 мјесеци фиксна, преко 36 мјесеци варијабилна (маржа + 6-мјесечни еурибор)

Напомена 2: Провизија за обраду до 1,00% од износа одобреног кредита, мин. 50,00 КМ. Накнада се дијели између Банке и Гарантног фонда Републике Српске, сразмјерно омјеру преузетог ризика.

Напомена 3: Клијент се ослобађа плаћања провизије на обраду кредита за износ којије намјењен за рефинансирање кредита других финансијских институција.

Обезбјеђење

Обезбјеђење зависи од кредитне способности клијента и рочности кредита, а могућа средства обезбјеђења су:

 • гаранција Гарантног фонда Републике Српске до мах. 50% од износа одобреног кредита
 • гаранција Гарантног фонда односи се само на основни дуг (главницу) и смањиваће се сразмјерно отплати износа планираног кредитног пласмана
 • бјанко сопствене мјенице и вирмански налози
 • личне мјенице
 • кредитно способан судужник/солидарни јемац, уз административне забране и личне мјенице јемца
 • солидарно дужништво/ јемство бонитетног правног лица
 • хипотека на некретнинама прихватљивим за банку
 • ручна залога на покретну имовину
 • друга обезбјеђења прихватљива за банку (комбинација хипотеке на некретнинама и других инструмената обезбјеђења прихватљивих за банку, депозит, гаранције пословних банака и сл.

Напомена:

 • сва узета средства обезбјеђења су истог ранга намирења у корист МФ банке а.д. Бања Лука и Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука сходно проценту преузетог ризика;
 • сва заложена покретна (новонабављена) и непокретна имовина, која се користи као инструмент обезбјеђења кредита, мора бити осигурана током цијелог периода важења кредита, а полиса осигурања винкулирана у корист МФ банке а.д. Бања Лука и Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у омјеру преузетог ризика;
 • поступак одобравања, мониторинга и наплате вршит ће се у складу са важећим актима МФ банке и Гарантног фонда Републике Српске;
 • основ за успостављање и реализацију гарантно-кредитне линије је Оквирни уговор о пословно-техничкој сарадњи, Анекс 1, Анекс 2 и Анекс 3 наведеног Уговора између Гарантног фонда Републике Српске и МФ банке.

Стопа премије за гаранцију

Стопа премије за гаранцију утврђује се у износу од 70 % припадајућих премија прописаних чланом 16. Правилникао одобравању гаранција по гарантним линијама. Стопа премије се обрачунава на гарантовани износ кредита, односно на остатак дуга на је издана гаранција.

ПРОВИЗИЈА ЗА ПРИЈЕВРЕМЕНУ ОТПЛАТУ: 0% 

GRACE ПЕРИОД:

 • до 12 мјесеци (за рок отплате до 24 мјесеца)
 • до 18 мјесеци (за рок отплате већи од 24 мјесеца и пројектно финансирање) 

НАЧИН ОТПЛАТЕ: Кредит се отплаћује у једнаким мјесечним ануитетима, или у неједнаким ануитетима у складу са отплатним планом који је усклађен са сезоналношћу клијентових прилива (могућност ирегуларног плана отплате само за износе преко 50.000 КМ), са или без grace периода. 

РОК КОРИШТЕЊА: 6 мјесеци уз могућност продужења за још 6 мјесеци

 

 

Задовољни клијенти

Укупан број гаранција

Укупан износ гаранција

Контакт особе:

Игор Тодоровић

Радана Гладовић