Garantno-kreditna linija MF banke i Garantnog fonda RS za podsticaj razvoja privrednih subjekata

Mikro, Mala i Srednja preduzeća i preduzetnici, Poljoprivredna gazdinstva i poljoprivredne zadruge, registrovana na području Republike Srpske i Distrikta Brčko BiH

Namjena

Za nabavku osnovnih i obrtnih sredstava i refinansiranje obaveza po kreditima drugih finansijskih institucija (ne mogu se kombinovati osnovna i obrtna sredstva)

Neophodna je stroga kontrola namjenskog trošenja sredstava, uz dokumentovanje utroška (na osnovu predračuna/faktura/ugovora i realizovanih naloga) min. >90% iznosa kredita.

IZNOS I ROK OTPLATE KREDITA: (uz valutnu klauzulu EUR za rokove preko 36 mjeseci)

Podsegment
Iznos (KM)
Rok otplate
Poljoprivredna gazdinstva i zadruge
20.000- 150.000
do 36 mjeseci za obrtna sredstva
do 120 mjeseci za osnovna sredstva
Mikro preduzeća/preduzetnici
20.000- 100.000
Mala preduzeća/preduzetnici
50.000 – 500.000
Srednja preduzeća/preduzetnici
50.000 – 750.000

Napomena 1: Obavezno ugovaranje klauzule platnog prometa min. 70%

Napomena 2: Osim troška kamate klijenti snose i troškove izdavanja garancije od strane Garantnog fonda Republike Srpske, kao i trošak kvartalne naknade za izdatu garanciju.

NAČIN ISPLATE: u jednoj tranši na transakcioni račun klijenta ili u više tranši uz definisan period korištenja i/ili u skladu sa potrebama kontrole namjene plasmana (dobavljačima, izvođačima radova, drugim finansijskim organizacijama i sl.).

Odredbe

KAMATNA STOPA I PROVIZIJA ZA OBRADU:

PODSEGMENT
KAMATNA STOPA
% garantovanog iznosa kredita od strane GFRS
Poljoprivredna gazdinstva i zadruge Mikro preduzeća/preduzetnici
8,20%
do 20%
Mala i Srednja preduzeća/preduzetnici
7,20%
do 20%

 Moguće umanjenje za sve klijente:

 • za rokove do 12 mjeseci: -0,5%
 • za svako povećanje iznosa garancije od +5% ostvaruje se dodatno umanjenje osnovne kamate za -0,30%

Napomena 1: Kamatna stopa do 36 mjeseci fiksna, preko 36 mjeseci varijabilna (marža + 6-mjesečni euribor)

Napomena 2: Provizija za obradu do 1,00% od iznosa odobrenog kredita, min. 50,00 KM. Naknada se dijeli između Banke i Garantnog fonda Republike Srpske, srazmjerno omjeru preuzetog rizika.

Napomena 3: Klijent se oslobađa plaćanja provizije na obradu kredita za iznos kojije namjenjen za refinansiranje kredita drugih finansijskih institucija.

Obezbjeđenje

Obezbjeđenje zavisi od kreditne sposobnosti klijenta i ročnosti kredita, a moguća sredstva obezbjeđenja su:

 • garancija Garantnog fonda Republike Srpske do mah. 50% od iznosa odobrenog kredita
 • garancija Garantnog fonda odnosi se samo na osnovni dug (glavnicu) i smanjivaće se srazmjerno otplati iznosa planiranog kreditnog plasmana
 • bjanko sopstvene mjenice i virmanski nalozi
 • lične mjenice
 • kreditno sposoban sudužnik/solidarni jemac, uz administrativne zabrane i lične mjenice jemca
 • solidarno dužništvo/ jemstvo bonitetnog pravnog lica
 • hipoteka na nekretninama prihvatljivim za banku
 • ručna zaloga na pokretnu imovinu
 • druga obezbjeđenja prihvatljiva za banku (kombinacija hipoteke na nekretninama i drugih instrumenata obezbjeđenja prihvatljivih za banku, depozit, garancije poslovnih banaka i sl.

Napomena:

 • sva uzeta sredstva obezbjeđenja su istog ranga namirenja u korist MF banke a.d. Banja Luka i Garantnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka shodno procentu preuzetog rizika;
 • sva založena pokretna (novonabavljena) i nepokretna imovina, koja se koristi kao instrument obezbjeđenja kredita, mora biti osigurana tokom cijelog perioda važenja kredita, a polisa osiguranja vinkulirana u korist MF banke a.d. Banja Luka i Garantnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka u omjeru preuzetog rizika;
 • postupak odobravanja, monitoringa i naplate vršit će se u skladu sa važećim aktima MF banke i Garantnog fonda Republike Srpske;
 • osnov za uspostavljanje i realizaciju garantno-kreditne linije je Okvirni ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, Aneks 1, Aneks 2 i Aneks 3 navedenog Ugovora između Garantnog fonda Republike Srpske i MF banke.

Stopa premije za garanciju

Stopa premije za garanciju utvrđuje se u iznosu od 70 % pripadajućih premija propisanih članom 16. Pravilnikao odobravanju garancija po garantnim linijama. Stopa premije se obračunava na garantovani iznos kredita, odnosno na ostatak duga na je izdana garancija.

PROVIZIJA ZA PRIJEVREMENU OTPLATU: 0% 

GRACE PERIOD:

 • do 12 mjeseci (za rok otplate do 24 mjeseca)
 • do 18 mjeseci (za rok otplate veći od 24 mjeseca i projektno finansiranje) 

NAČIN OTPLATE: Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima, ili u nejednakim anuitetima u skladu sa otplatnim planom koji je usklađen sa sezonalnošću klijentovih priliva (mogućnost iregularnog plana otplate samo za iznose preko 50.000 KM), sa ili bez grace perioda. 

ROK KORIŠTENJA: 6 mjeseci uz mogućnost produženja za još 6 mjeseci

 

 

Zadovoljni klijenti

Ukupan broj garancija

Ukupan iznos garancija

Kontakt osobe: