Organi upravljanja

Organi Fonda
  • skupština akcionara
  • nadzorni odbor
  • direktor

Funkciju Skupštine akcionara Fonda, kao jednočlanog akcionarskog društva, vrši Vlada Republike Srpske.

Članovi nadzornog odbora

1. Lukić Zdravko, predsjednik
2. Vranješ Nikica, zamjenik predsjednika
3. Žarković B. Nikola
4. Marjanović Miloš
5. Kojić Bojan

Članovi garantnog odbora
  1. Radivoja Krčmar, predsjednik
  2. Vojislav Blagojević, zamjenik predsjednika
  3. Nebojša Arbutina, član 
  4. Saša Zubović, član
  5. Oliver Blagojević, član

 

Članovi odbora za reviziju

1. Zorana Vrančić

2. Bojan Blagojević

3. Miroslav Brkić

Direktor odjeljenja interne revizije

dr Goran Radivojac