Organi upravljanja

Organi Fonda
  • skupština akcionara
  • nadzorni odbor
  • direktor

Funkciju Skupštine akcionara Fonda, kao jednočlanog akcionarskog društva, vrši Vlada Republike Srpske.

Članovi nadzornog odbora

1. Lukić Zdravko, predsjednik
2. Vranješ Nikica, zamjenik predsjednika
3. Žarković B. Nikola
4. Vračar Momčilo
5. Kojić Bojan

Članovi uprave

1. Radivoja Krčmar, direktor
2. Nebojša Arbutina, v.d. izvršni direktor za ekonomsko-finansijske poslove
3. Oliver Blagojević, v.d. izvršni direktor za pravne i opšte poslove
4. Saša Zubović, v.d. izvršni direktor za naplatu potraživanja

Članovi garantnog odvora

1. Radivoja Krčmar, predsjednik
2. Nebojša Arbutina, zamjenik predsjednika
3. Saša Zubović, član
4. Oliver Blagojević, član
5. Ljubiša Markanović, član

Članovi odbora za reviziju

1. Zorana Vrančić

2. Bojan Blagojević

3. Miroslav Brkić

Direktor odjeljenja interne revizije

dr Goran Radivojac