Посебна ГКЛ за ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

Привредна друштва и самостални предузетници, укључујући и Старт Уп привредна друштва и самосталне предузетнике, са подручју Републике Српске и дистрикта Брчко

Сврха

За набавку основних и обртних средстава, што, између осталог, укључује:

 • Финансирање набавке опреме, машина и возила ради унапређења пословања
 • Финансирање куповине, изградње, адаптације/реконструкције објеката/пословних простора за сопствену употребу
 • Пројектно финансирање капиталних инвестиција
 • Финансирање технолошког унапређења кроз системе квалитета, нових технологија у производњи те енергетске ефикасности у циљу развоја и савременизације у обављању дјелатности
 • финансирање набавке обртних средстава
 • финансирање извоза
 • финансирање текуће ликвидности

Одредбе

Врста кредита

 • краткорочни кредити
 • оквирно обновљиви кредити- револвинг кредити
 • дугорочни кредити

Износ

 • у зависности од кредитне способности клијента и понуђених инструмената обезбјеђења

Валута исплате

 • КМ или КМ уз валутну клаузулу у ЕУР

Рок

 • од 3 мјесеца до 12 мјесеци – краткорочни кредити, револвинг кредит
 • од 13 мјесеци до 120 мјесеци – дугорочни кредити

Grace период

 • до 24 мјесеци

Каматна стопа

 • за краткорочне кредите 4,50 % годишње
 • за дугорочне кредите 4,90 %, плус шестомјесечни Еурибор

Метод обрачуна камате

 • пропорционални метод обрачуна камате

Накнаде

 • до 1,00 % од износа одобреног кредита, мин. 50,00 КМ

 

Обезбјеђење

Обезбјеђење зависи од кредитне способности клијента и рочности кредита, а могућа средства обезбјеђења су:

 • обавезно средство обезбјеђења је гаранција Гарантног фонда Републике Српске до маx. 50% од износа одобреног кредитног пласмана (максималан износ гаранције 300.000 КМ), која се односи само на основни
 • бјанко сопствене мјенице и вирмански налози корисника – привредног друштва / самосталног предузетника
 • личне мјенице власника привредног друштва / самосталног предузетника (корисник кредита)
  солидарно јемство бонитетног правног лица
 • личне мјенице власника правног лица – јемца
 • хипотека на некретнинама прихватљивим за банку
 • ручна залога на покретну имовину
 • друга обезбеђења прихватљива за банку (комбинација
  хипотеке на некретнинама и других инструмената обезбеђења прихватљивих за банку, депозит, гаранције пословних банака и сл
 • сва узета средства обезбјеђења су истог ранга намирења у корист Комерцијалне банке а.д. Бања Лука и Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука сходно проценту преузетог ризика

Стопа премије и исплата

Стопа премије за гаранцију

 • стопа премије за гаранцију умањује се за 50 % од припадајуће према правилима Гарантног фонда Републике Српске и односи се само на гарантовани износ кредита

Исплата на трансакциони рачун, и то:

 • за плаћања сходно намјени одобреног кредита (плаћање изводачу радова уколико је намјена изградња/адаптација/реконструкција објекта, плаћање продавцу по основу профактуре/фактуре/рачуна/ предрачуна односно уговора о купопродаји.
 • Банка и Гарантни фонд Републике Српске ће контролисати намјенски утрошак средстава уз обавезу документовања намјене у року од 60 дана од датума пласирања када су у питању кредити за основа и обртна средства.

 

Задовољни клијенти

Укупан број гаранција

Укупан износ гаранција

Контакт особе:

Игор Тодоровић

Радана Гладовић