Посебна ГКЛ за ПОЉОПРИВРЕДУ

Пољопривредна газдинства и пољопривредне задруге, укључујући и Старт Уп пројекте, са подручју Републике Српске и дистрикта Брчко

Сврха

За набавку основних и обртних средстава, што, између осталог, укључује:

 • Припрема и одржавање примарне и секундарне пољопривредне производње
 • Куповина, изградња, адаптација/реконструкција објеката за примарну пољопривредну производњу
 • Набавка пољопривредне механизације и опреме за пољопривреду
 • Технолошко унапређење кроз системе квалитета, нових технологија те енергетске ефикасности у циљу развоја и савременизације у пољопривредној производњи
 •  Набавка основног стада у сточарству и матичног јата у перадарству
 • Набавка насада у воћарству, повртларству и производњи љековитог и украсног биља
 • Капиталне инвестиције (изградња пластеника и стакленика, инвестирање у прерађивачке капацитете, хладњаче и сушаре, остале пољопривредне инвестиције, органска производња)
 • Набавка репроматеријала за воћарство, повртларство, ратарство и љековито биље, и др.
 • Финансирање текуће ликвидности

Одредбе

Врста кредита

 • краткорочни кредити
 • дугорочни кредити

Износ

 • у зависности од кредитне способности клијента и понуђених инструмената обезбјеђења

Валута исплате

 • КМ или КМ уз валутну клаузулу у ЕУР

Рок

 • од 3 мјесеца до 12 мјесеци – краткорочни кредити
 • од 13 мјесеци до 120 мјесеци – дугорочни кредити

Grace период

 • до 12 мјесеци

Каматна стопа

 • за краткорочне кредите – 4,90 % годишње
 • за дугорочне кредите – 5,30 % плус шестомјесечни Еурибор

Метод обрачуна камате

 • пропорционални метод обрачуна камате

 

Обезбјеђење

Обезбјеђење зависи од кредитне способности клијента и рочности кредита, а могућа средства обезбјеђења су:

 • обавезно средство обезбјеђења је гаранција Гарантног фонда Републике Српске до маx. 50% од износа одобреног кредитног пласмана (максималан износ гаранције 300.000 КМ), која се односи само на основни дуг (главницу) и смањиваће се сразмјерно отплати износа пласираног кредитног пласмана
 • бјанко сопствене мјенице и вирмански налози (код комерцијалног пољопривредног газдинства)
 • личне мјенице пољопривредног произвођача и/или власника комерцијалног пољопривредног газдинства
 • кредитно способан жирант, уз админисративне забране и личне мјенице јемца
 • солидарно јемство бонитетног правног лица
 •  хипотека на некретнинама прихватљивим за банку,
 • ручна залога на покретну имовину
 • друга обезбјеђења прихватљива за банку (комбинација хипотеке на некретнинама и
 • других инструмената обезбјеђења прихватљивих за банку, депозит, гаранције пословних банака и  сл.
 • сва узета средства обезбјеђења су истог ранга намирења у корист Комерцијалне банке а.д. Бања Лука и Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука сходно проценту преузетог ризика

Стопа премије и исплата

Стопа премије за гаранцију

 • стопа премије за гаранцију умањује се за 50 % од припадајуће према правилима Гарантног фонда Републике Српске и односи се само на гарантовани износ кредита

Исплата на трансакциони рачун, и то:

 • извођачима радова (уколико је намјена изградња/адаптација/реконструкција објекта)
 • продавцима по основу профактуре/фактуре/рачуна/предрачуна односно уговора о купопродаји.
 • на текући рачун корисника максимално 30% од износа одобреног кредита уз обавезу документовања намјене у року од 60 дана од датума пласирања.

Банка и Гарантни фонд Републике Српске ће контролисати намјенски утрошак средстава уз обавезу документовања намјене од стране корисника кредита

Задовољни клијенти

Укупан број гаранција

Укупан износ гаранција

Контакт особе:

Игор Тодоровић

Радана Гладовић