Posebna GKL za VOĆARSTVO

Fizička i pravna lica koja su upisana u registar nadležnih organa koja se bave uzgojem voćarskih kultura

Uslovi

Namjena: nabavka osnovnih, obrtnih sredstava i refinansiranje
Iznos: od 30.000,00 – 250.000,00 KM
Rok na koji se odobrava: do 10 godina,
Grejs period: do 36 mjeseci,
Naknada: 1,00% za pravna lica, 0,50% za fizička lica,
Godišnja kamatna stopa (varijabilna): 4,70%
Način otplate: anuitetna otplata sa i bez grejs perioda

Kolateral (obavezan)

• mjenica i nalozi
• garancija Garantnog fonda RS do maks. 50% od iznosa odobrenog kredita, stopa premije za rizik umanjuje se za 30% od pripadajuće prema pravilima GFRS

 

%garantnovanog iznosa kredita Stopa premije za rizik GFRS (za poljoprivredna gazdinstva) Stopa premije za rizik GFRS (za poljoprivredu)
40-50 1,40 1,54
35-39,99 1,33 1,47
30-34,99 1,26 1,40
25-29,99 1,19 1,33
20-24,99 1,12 1,26
15-19,99 1,05 1,19
do 14,99 0,98 1,12

Kolateral (dodatni-u zavisnosti od iznosa i roka kredita, kao i kreditnog boniteta podnosioca zahtjeva)

Zadovoljni klijenti

Ukupan broj garancija

Ukupan iznos garancija

Kontakt osobe: