U Čelincu  je 07.07.2021. godine, potpisan Protokol o saradnji između Garantnog fonda Republike Srpske i opštine Čelinac. Protokol su potpisali gospodin Radivoja Krčmar, direktor Fonda i gospodin Vlado Gligorić, načelnik Opštine Čelinac. Direktor Garantnog fonda je upoznao prisutne predstavnike o načinu odobravanja i izdavanja garancija po garantnim linijama.

Načelnik opštine Čelinac, g-din Gligorić je predstavnike Fonda upoznao sa strateškim pravcima i ciljevima razvoja opštine, te istakao da postoji mogućnost saradnje u realizaciji strateških  pravaca i ciljeva razvoja privrede  sa Garantnim fondom. Protokolom je predviđeno unapređenje modela finansiranja preduzetnika i privrednih subjekata. Zaključeno je da je saradnja između oba subjekta korisna i poželjna  i da se očekuje naročita pomoć kod malih i srednjih preduzeća ali i realizacije ostalih projekata u smislu osiguranja kvalitetnog kolaterala za čiju realizaciju je potrebno zaduživanje kod poslovnih banaka.

Obe strane su se usaglasile da će kontinuirano razmjenjivati informacije, organizovati zajedničke događaje i pokretati inicijative radi što efikasnijeg ostvarenja prethodno definisanih ciljeva.