​Kao nastavak odgovora na ekonomske poremećaje izazvane pandemijom COVID-19 Vlada Republike Srpske i  Ministarstvo finansija su pripremili set srednjoročnih mjera u cilju podrške bržem oporavku privrede i ublažavanju  štetnih posljedica pandemije.  

Tim povodom, ministar finansija Zora Vidović danas je održala sastanak sa predstavnicima banaka i mikrokreditnih organizacija na kojem je detaljno predstavljena mjera „Garantni program podrške privredi za ublažavanje posljedica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2”.

Cilj Garantnog programa je olakšavanje pristupa finansijskim sredstvima za mikro, mala i srednja preduzeća, izdavanjem garancije za obezbjeđenje potraživanja po kreditu odobrenom od banke ili mikrokreditne organizacije.

Garancije Garantnog programa su portfolio garancije, tj. skup pojedinačnih garancija za kredite iz portfolija, i predstavljaju bezuslovnu garanciju Republike Srpske, koju u njeno ime i za njen  račun izdaje Garantni fond Republike Srpske.

Garantni program je pripremljen po ugledu na najbolju međunarodnu praksu, poštujući pravila struke, te uzimajući u obzir fiskalni kapacitet Republike Srpske.