Мојић д.о.о. Бијељина

ГКЛ за привредна друштва
Опис дјелатности: Неспецијализована трговина на велико
Намјена гаранције (пројекта): Набавка основна средства и обртних средстава и рефинансирање раније гарантованих кредита
Средства намјенски утрошена и пројекат успјешно реализован

Veštine

Objavljeno

05.04.18