Тогона-Комерц д.о.о. Пале

Tогона-Комерц  д.о.о. Пале

  • Опис дјелатности: Установа социјалне заштите за смјештај – дом за старија лица Натура Пале
  • Намјена гаранције (пројекта): Набавка основних средстава – адаптација објекта у којем ће бити смјештен старачки дом
  • Врста гарантно-кредитне линије: ГКЛ за привредна друштва
  • Средства намјенски утрошена и пројекат успјешно реализован
Veštine

Objavljeno

01.10.15