S obzirom na novonastalu situaciju izazvanu pandemijom korona virusa, predstavnici Garantnog  fonda RS održali su telefonski sastanak sa predstavnicima Nove banke a.d. Banjaluka. Ovim razgovorom dogovoreni su novi načini zajedničke saradnje, te definisane smjernice i planovi za unapređenje poslovnih odnosa između Nove banke i Fonda u 2020. godini.

Ispred Nove banke, sastanku su prisustvovali izvršni direktor Dejan Vukosavljević i direktor sektora Retail i upravljanje mrežama Petar Mićić.

Novi načini djelovanja biće realizovani u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o Garantnom fondu Republike Srpske, kao i izmjenama i dopunama Pravilnika o odobravanju garancija po garantnim linijama, čime će se omogućiti  usklađivanje aktivnosti Garantnog fonda RS na izdavanju garancija sa izmjenjenim uslovima plasmana sredstava Investiciono – razvojne banke RS prema finansijskim posrednicima.

Uvođenjem stimulativne stope premije za rizik na garancije Garantnog fonda RS za kredite koje finansijski posrednici plasiraju za uvođenje novih tehnologija iz sredstava Investiciono – razvojne banke Republike Srpske u skladu sa Pravilima o izmjenama Pravila plasmana sredstava po kreditnim linijama i zajmovima Investiciono – razvojne banke RS („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 109/19) Garantni fond RS postaje aktivni učesnik u realizaciji strateških opredjeljenja Vlade Republike Srpske na poboljšanju poslovnog ambijenta u Republici Srpskoj i jačanja konkurentne sposobnosti poslovnih subjekata, kroz uvođenje novih tehnologija u poslovanje.

U slučaju da finansijski posrednik koristi sredstva Investiciono – razvojne banke RS za svoje  kredite podržane garancijama Garantnog fonda RS, utvrđuje se jedinstvena stopa premije od 1,6 % na garantovani iznos kredita, bez obzira na vrstu garantne linije, izlaznu kamatnu stopu finansijskog posrednika za svaki pojedinačni kredit i postotak garantovanog iznosa kredita. Izuzetno, ako finansijski posrednik koristi sredstva Investiciono – razvojne banke RS u skladu sa odredbama člana 1. stav 1. i stav 2. Pravila o izmjenama Pravila plasmana sredstava po kreditnim linijama i zajmovima Investiciono – razvojne banke RS („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 109/19) za svoje  kredite podržane garancijama Garantnog fonda RS, a za namjene koje se odnose na nabavku osnovnih sredstava – uvođenje novih tehnologija,  utvrđuje se jedinstvena stopa premije za rizik od 0,2% na garantovani iznos kredita, bez obzira na vrstu garantne linije, izlaznu kamatnu stopu finansijskog posrednika za svaki pojedinačni kredit i postotak garantovanog iznosa  kredita.“