Представници Гарантног фонда РС и Сбер банке а.д. Бањалука одржали су састанак на којем су договорени нови начини заједничке сарадње, те дефинисане смјернице и планови за унапређење пословних односа између Сбер банке и Фонда у 2020. години .

Испред Сбер банке, састанку су присуствовали директор Сектора за пословање са великим комитентима Милорад Бурић и руководилац Одјељења Продаја и пословни однос са комитентима Олгица Јевтић Драгић.

Нови начини дјеловања биће реализовани у складу са измјенама и допунама Закона о Гарантном фонду Републике Српске, као и измјенама и допунама Правилника о одобравању гаранција по гарантним линијама, чиме ће се омогућити  усклађивање активности Гарантног фонда РС на издавању гаранција са измјењеним условима пласмана средстава Инвестиционо – развојне банке РС према финансијским посредницима.

Увођењем стимулативне стопе премије за ризик на гаранције Гарантног фонда РС за кредите које финансијски посредници пласирају за увођење нових технологија из средстава Инвестиционо – развојне банке РС у складу са Правилима о измјенама Правила пласмана средстава по кредитним линијама и зајмовима Инвестиционо – развојне банке Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 109/19) Гарантни фонд РС постаје активни учесник у реализацији стратешких опредјељења Владе Републике Српске на побољшању пословног амбијента у Републици Српској и јачања конкурентне способности пословних субјеката, кроз увођење нових технологија у пословање.

У случају да финансијски посредник користи средства Инвестиционо – развојне банке РС за своје  кредите подржане гаранцијама Гарантног фонда РС, утврђује се јединствена стопа премије од 1,6 % на гарантовани износ кредита, без обзира на врсту гарантне линије, излазну каматну стопу финансијског посредника за сваки појединачни кредит и постотак гарантованог износа кредита. Изузетно, ако финансијски посредник користи средства Инвестиционо – развојне банке РС у складу са одредбама члана 1. став 1. и став 2. Правила о измјенама Правила пласмана средстава по кредитним линијама и зајмовима Инвестиционо – развојне банке РС („Службени гласник Републике Српске“, број: 109/19) за своје  кредите подржане гаранцијама Гарантног фонда РС, а за намјене које се односе на набавку основних средстава – увођење нових технологија, утврђује се јединствена стопа премије за ризик од 0,2% на гарантовани износ кредита, без обзира на врсту гарантне линије, излазну каматну стопу финансијског посредника за сваки појединачни кредит и постотак гарантованог износа  кредита.“