Predstavnici Garantnog fonda RS i Sber banke a.d. Banjaluka održali su sastanak na kojem su dogovoreni novi načini zajedničke saradnje, te definisane smjernice i planovi za unapređenje poslovnih odnosa između Sber banke i Fonda u 2020. godini .

Ispred Sber banke, sastanku su prisustvovali direktor Sektora za poslovanje sa velikim komitentima Milorad Burić i rukovodilac Odjeljenja Prodaja i poslovni odnos sa komitentima Olgica Jevtić Dragić.

Novi načini djelovanja biće realizovani u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o Garantnom fondu Republike Srpske, kao i izmjenama i dopunama Pravilnika o odobravanju garancija po garantnim linijama, čime će se omogućiti  usklađivanje aktivnosti Garantnog fonda RS na izdavanju garancija sa izmjenjenim uslovima plasmana sredstava Investiciono – razvojne banke RS prema finansijskim posrednicima.

Uvođenjem stimulativne stope premije za rizik na garancije Garantnog fonda RS za kredite koje finansijski posrednici plasiraju za uvođenje novih tehnologija iz sredstava Investiciono – razvojne banke RS u skladu sa Pravilima o izmjenama Pravila plasmana sredstava po kreditnim linijama i zajmovima Investiciono – razvojne banke Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 109/19) Garantni fond RS postaje aktivni učesnik u realizaciji strateških opredjeljenja Vlade Republike Srpske na poboljšanju poslovnog ambijenta u Republici Srpskoj i jačanja konkurentne sposobnosti poslovnih subjekata, kroz uvođenje novih tehnologija u poslovanje.

U slučaju da finansijski posrednik koristi sredstva Investiciono – razvojne banke RS za svoje  kredite podržane garancijama Garantnog fonda RS, utvrđuje se jedinstvena stopa premije od 1,6 % na garantovani iznos kredita, bez obzira na vrstu garantne linije, izlaznu kamatnu stopu finansijskog posrednika za svaki pojedinačni kredit i postotak garantovanog iznosa kredita. Izuzetno, ako finansijski posrednik koristi sredstva Investiciono – razvojne banke RS u skladu sa odredbama člana 1. stav 1. i stav 2. Pravila o izmjenama Pravila plasmana sredstava po kreditnim linijama i zajmovima Investiciono – razvojne banke RS („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 109/19) za svoje  kredite podržane garancijama Garantnog fonda RS, a za namjene koje se odnose na nabavku osnovnih sredstava – uvođenje novih tehnologija, utvrđuje se jedinstvena stopa premije za rizik od 0,2% na garantovani iznos kredita, bez obzira na vrstu garantne linije, izlaznu kamatnu stopu finansijskog posrednika za svaki pojedinačni kredit i postotak garantovanog iznosa  kredita.“