Дана 09.12.2019. године, на 8. редовној сједници Народне скупштине Републике Српске, усвојен је Закон о измјенама и допунама Закона о Гарантном фонду Републике Српске. Закон је објављен 23.12.2019. године у Службеном гласнику РС број 107/19 , а главне измјене се односе на: повећање максималне стопе гарантованог износа са досадашњих 50% на 70% износа одобреног кредита, у изузетним случајевима. укинуто је ограничење које се односи на издавање гаранција за трговинску дјелатност; отворена је могућност гарантовања на обавезе из дужничких хартија од вриједности предузетника; дозвољено је издавање гаранција за кредите који служе за отплату раније одобрених негарантованих кредита и финансијских обавеза предузетника код исте банке ако су накнадно договорени услови кредитирања за њега повољнији у односу на првобитно уговорене и под условом да рефинансирање није узроковано финансијским потешкоћама предузетника, већ искључиво његовим текућим потребама; омогућено је издавање гаранције за обезбјеђење дијела обавеза из портфеља кредита, уговорених између предузетника и банке или друге финансијске организације, гдје Фонд може гарантовати покриће кредитног ризика највише до 25% изложености ризику на нивоу портфеља.

Основни принципи пословања Гарантног фонда остају непромијењени, а наведене измјене само стварају основу за снажнију подршку предузетништву.